Käytännön tietoa

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus neuvoo ja opastaa kaikissa päivähoitopaikan hakuun ja järjestelyihin liittyvissä asioissa.

Päivähoitopaikan vastaanottaminen

Hakemus päivähoitopalveluihin tehdään aina kirjallisesti. Lisätietoa kohdassa päivähoitoon hakeminen.

Päivähoitoyksiköstä ollaan yhteydessä perheeseen ja kotiin tulee postitse kirjallinen päätös päivähoitopaikasta ennen hoidon aloitusta. Mikäli perhe ei ota päivähoitopaikkaa vastaan, siitä tulee ilmoittaa ennen hoidon aiottua alkamista.

Päivähoitopaikkaan tutustuminen

Ennen päivähoidon aloitusta sovitaan vanhempien ja lapsen tutustumisesta paikkaan. Tutustuminen helpottaa aloittamista sekä lapsen että perheen kannalta. Sujuva aloitus antaa suotuisat lähtökohdat lapsen viihtymiselle sekä vanhempien ja henkilökunnan väliselle yhteistyölle. Tutustumiskäyntien määrä sovitaan lapsen ja perheen tarpeiden mukaan.

Tutustumiskäynnillä keskustellaan mm.

  • perushoitoon liittyvistä asioista
  • lapsen mielenkiinnon kohteista, vahvuuksista, kehityksestä, luonteenpiirteistä ja kodin kasvatuskäytännöistä ja arvoista
  • varhaiskasvatuksen menetelmistä, tavoitteista ja käytännöistä
  • kodin ja varhaiskasvatuksen kasvatustavoitteiden ja -menetelmien yhteensovittamisesta
  • lapsen ja vanhempien toiveista

Sopimus varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuksen alussa tehdään sopimus varhaiskasvatuksesta, jossa sovitaan lapsen varhaiskasvatusaika.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsi osallistuu varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan omien edellytystensä mukaan.

Suunnitelman laadinnassa huomioidaan huoltajien näkemykset lapsesta sekä kasvattajien kokemukset lapsesta lapsiryhmässä. Keskustelun kautta syntyy yhteisiä päätöksiä ja sopimuksia siitä, miten varhaiskasvatuksen henkilökunta edistää lapsen kasvua ja oppimista toiminnassa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vähintään kerran toimintakaudessa ja tarvittaessa useammin.

Lapsen sairastuminen ja tapaturmat

Sairasta lasta ei voi viedä päivähoitoon. Päivähoitoon tulee ilmoittaa lapsen poissaolosta. Kotisivuillamme olevista infektio-ohjeista saa tietoa lasten tavallisimmista tartuntataudeista, sekä ohjeita siitä, kuinka pitkän poissaoloajan ne vaativat. Lapsen voi viedä päivähoitoon sairauden jälkeen sitten, kun hän voi osallistua normaaliin toimintaan muun muassa ulkoiluun.

Mikäli lapsi sairastuu päivän aikana, siitä ilmoitetaan vanhemmille. Jos lapselle tapahtuu päivähoidossa tapaturma, ilmoitetaan lapsen vanhemmalle tapahtuneesta. Päivähoidossa olevilla lapsilla on tapaturmavakuutus, joka kattaa päivähoidossa tapahtuneet tapaturmat.

Loma-ajat

Tavallisimmat loma-ajat tuovat muutoksia päivähoidon aukioloihin. Syyslomaviikolla, joulun aikaan, talvilomaviikolla ja kesäaikana päivähoidon yksiköt yhdistävät toimintaansa. Vanhemmille ilmoitetaan hyvissä ajoin, missä lapsen loma-ajan päivähoito järjestyy.

Päivähoitopaikan irtisanominen

Kun päivähoitopaikkaa ei enää tarvita, se irtisanotaan hyvissä ajoin kirjallisesti päivähoitoyksikön esimiehelle tai päivähoitotoimistoon.