Rakentamisen luvat

Voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat: 

 • rakennuslupa
 • toimenpidelupa
 • maisematyölupa
 • purkamislupa
 • toimenpide- ja purkuilmoitus

Rakennuslupa on oltava lähes kaikessa rakentamisessa. Uuden rakennuksen  rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuslupaa edellyttää:

 • rakennuksen rakentaminen
 • korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentaminen
 • rakennuksen kerrosalan lisääminen
 • korjaus- ja muutostyö, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen

Pienet rakennushankkeet sekä rakennelmien ja vastaavien rakentaminen edellyttää toimenpidelupaa. Rakennelmien luvanvaraisuudesta on määrätty kaupungin rakennusjärjestyksellä . Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön sekä puiden kaatamiseen tms. tarvitaan maisematyölupa ellei ole kyse vähäisestä toimenpiteestä. 

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman purkamislupaa purkaa asemakaava-alueella tai rakennuskieltoalueella (yleiskaava voi myös määrätä luvan haettavaksi).

Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Toimenpideilmoitusmenettely ei ole käytössä Loimaalla.