Yleisimmin kysytyt kysymykset

Aidat ja tonttien rajaaminen

Kiinteistönomistajalla on pääsääntöisesti oikeus rakentaa tonttinsa rajalle aita, ellei alueen asemakaava toisin määrää. Asemakaavassa voi olla aitaamisen sallivia, sen kieltäviä tai siihen velvoittavia määräyksiä. Jos kaavassa ei ole aitaamista koskevia määräyksiä, noudatetaan kaupungin rakennusjärjestystä.

Pensasaidan istuttaminen ei edellytä lupaa tai ilmoitusta.

Tarvitaanko terassin rakentamiseen lupa?

Katetun terassin rakentaminen tarvitsee toimenpideluvan. Jos terassia ei tulkita katokseksi, lisää se aina rakennuksen kerrosalaa, jolloin tarvitaan rakennuslupa.

Voinko kaataa puita omistamaltani kiinteistöltä?

Asemakaava-alueella puiden kaataminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan luvanvaraista.

Tontilta tai rakennuspaikalta voidaan kaataa puita ilman rakennusvalvonnan lupaa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Puut sijaitsevat hallitsemallasi tontilla.
  2. Puita kaadetaan enintään viisi ja tontille jää vielä puita kaatotoimenpiteen jälkeen.
  3. Asemakaavassa ei ole puita koskevia suojelumääräyksiä tai puu ei ole luonnonsuojelulain perusteella tehdyllä päätöksellä rauhoitettu.
  4. Puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jolla asemakaavan mukaan tulee olla puita.
  5. Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä. Merkittäviä puita ovat esimerkiksi komeat vanhat yksittäispuut, puuryhmät, puukujanteet ja vastaavat, joiden häviämisellä on ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus ja ne ovat lajiltaan harvinaisia Suomessa.
  6. Kaataminen on kertaluontoinen toimenpide, eikä jatkuvaa toimintaa.
  7. Rajalla tai rajan läheisyydessä kasvavien puiden kaatamiselle on naapurin suostumus.

Suuremmille puunkaatotoimenpiteille tarvittavan maisematyöluvan myöntää rakennusvalvonta-viranomainen. Asemakaavassa vaaditun tai maisemallisesti arvokkaan puun tilalle rakennusvalvonta voi velvoittamaan istuttamaan uuden puun. Mikäli et ole varma puunkaatoon liittyvästä luvanvaraisuudesta, ota yhteyttä rakennusvalvontaan.

Jos puu kaatuu myrskyssä, tai jos puu on kaatumaisillaan, voinko kaataa sen?

Ympäristölle vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa, kun toimenpide on tarpeen välittömän vaaran poistamiseksi. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan myös jälkeenpäin. Esimerkiksi pelkkä uhka siitä, että lumikuormalla puun oksia saattaa revetä ja pudota maahan, ei ole kaatoperuste. Rakennusvalvonta voi velvoittaa istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun. Mikäli välitöntä vaaraa ei ole, noudatetaan huonokuntoistenkin puiden kohdalla normaalia lupamenettelyä. Kiinteistön haltija on velvollinen valvomaan kiinteistön puiden kuntoa ja ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin. Kaatuneen puun muille aiheuttamista vahingoista vastaa kiinteistön haltija.

Haittaa aiheuttavat puut tontin rajan läheisyydessä?

Naapuruussuhdelaki antaa tontin haltijalle oikeuden poistaa omalle alueelleen naapurin puolelta ulottuvat juuret ja oksat, mikäli niistä on haittaa. Haittaa kokevan osapuolen on ensisijaisesti pyydettävä puun haltijaa poistamaan juuret ja oksat. Vasta siinä tapauksessa, ettei puun haltija kohtuullisessa ajassa toimi pyynnön mukaisesti, on haittaa kokevalla osapuolella oikeus tehdä toimenpide itse. Poistamisoikeus ulottuu vain rajalinjaan saakka, ei sen yli. Naapuruussuhdelakia valvoo poliisi ja lain alaisuuteen kuuluvat riita-asiat ratkaistaan käräjäoikeudessa.

Tarvitaanko vastaava työnjohtaja? Miksi?

Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava rakennustyötä johtava vastaava työnjohtaja. Rakennuslupaa edellyttävällä rakennustyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka maankäyttö- ja rakennuslain mukaan edellyttävät rakennuslupaa.

Toimenpidelupahankkeen päätöksessä on erikseen mainittu, mikäli hankkeeseen edellytetään vastaavaa työnjohtajaa. Toimenpidelupaa edellyttävässä rakennustyössä vastaava työnjohtaja on oltava vain silloin, kun se on rakennettavan kohteen käytön aikaiseen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien syiden taikka maiseman ja ympäristönäkökohtien vuoksi välttämätöntä.

Vastaava työnjohtaja vastaa rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehtii, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Lisäksi vastaava työnjohtaja huolehtii, että rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla.

Onko pakko ”pyytää lupaa” naapureilta?

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on annettava tieto naapureille. Lupaa naapurilta ei tarvita. Hakija voi liittää hakemukseen selvityksen naapurien tiedottamisesta tai se voidaan hoitaa maksua vastaan myös viranomaisen toimesta.

Voinko käyttää loma-asuntoani vakituisena asuntona?

Käyttötarkoituksen muuttaminen loma-asunnosta vakituiseksi asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan. Rakennusluvan lisäksi voidaan tarvita myös poikkeamislupa.

Tarvitaanko vesikatemateriaalin vaihtamiseen lupa?

Katemateriaalin tai sen värin muutos tarvitsee asemakaava-alueella toimenpideluvan. Jos vesikatto korjataan entisen mukaiseksi, lupaa ei tarvita.

Tarvitaanko rakennuksen julkisivumateriaalin vaihtamiseen/muokkaamiseen lupa tai hakemus?

Rakennuksen julkisivun olennainen muuttaminen (esim. aukotusten merkittävä muuttaminen tai muu julkisivuun merkittävästi vaikuttava asia) edellyttää toimenpideluvan. Julkisivumateriaalin muuttaminen edellyttää toimenpideluvan asemakaava-alueella.

Minkälaisen luvan tarvitsen saunarakennuksen tai ”tynnyrisaunan” rakentamiseen?

Saunarakennuksen rakentaminen tai saunatilojen rakentaminen asuntoon vaatii aina rakennusluvan.

Tarvitsenko luvan salaojien ja vesijohtojen uusimiseen ?

Toimenpiteiden luvantarve rakennuksen lvi-töissä määräytyy oheisen ohjeen mukaan.