Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus opettaa taitoja, valmiuksia ja myönteistä asennetta opiskeluun, työhön ja elämässä menestymiseen.

Yrittäjyyskasvatus rohkaisee yrittäjämäiseen asenteeseen. Yrittäjyyskasvatus ei ole vain yrittäjäksi kasvattamista, vaan tavoitteena on kokonaisvaltainen asenteen ja taitojen kehittäminen.

Pedagogisena toimintatapana yrittäjyyskasvatus eheyttää opetusta ja mahdollistaa oppilaiden taitojen kehittymisen monipuolisesti. Yrittäjyyskasvatuksessa painottuvat yhteiskunta- ja työelämätaidot, yritteliäisyys ja aloitekyky, ryhmätyöskentelytaidot, vastuullisuus, innovatiivisuus ja luovuus, sekä itsetuntemus.

Yrittäjyyskasvatuksessa voidaan hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä, oppimateriaaleja ja -välineitä sekä yhteistyötä oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa.

TET eli työelämään tutustuminen on yksi yleisimmistä yrityksen ja koulun yhteistyömuodoista ja keskeinen osa peruskoulun jakamaa työelämätietoutta. TET-jakson tavoitteena on parantaa oppilaan työelämän tuntemusta ja arvostusta.

TET-jaksolla nuoret saavat käytännössä nähdä, kuulla ja kokea, millaista on työskennellä erilaisissa ammateissa ja työympäristöissä. Omakohtaiset työelämän kokemukset voivat myös tukea oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista ja niihin liittyviä valintoja.

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden ja työelämän oppimiskokonaisuus, joka kannustaa yritteliäisyyteen. Toiminnan takana on Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Yrityskylä tarjoaa kunnille ja kouluille laadukkaan ja innostavan oppimiskokonaisuuden, joka pohjautuu opetussuunnitelmaan.