Lautakunnat ja valiokunnat

Loimaan kaupungissa toimivat seuraavat lautakunnat ja valiokunnat:

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta. Sen tehtävä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lautakunnan tehtävänä on myös arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lisäksi tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Tarkastuslautakunta valvoo myös kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallitukselle esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Lautakunta antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen sekä vastaa JHT-tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen hallinnollisesta valmistelusta valtuuston käsittelyä varten. Lisäksi tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista.

Elinympäristövaliokunta

Elinympäristövaliokunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin teknisestä toimintaympäristöstä tasapuolisesti ja taloudellisesti. Valiokunta huolehtii kaupungin toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä kunnan omistamien kiinteistöjen ja kunnallistekniikan osalta.

Valiokunnan tehtäviin kuuluu myös rakennus- ja ympäristövalvonnan yhteistoiminta ja seurantatehtävät. Lisäksi valiokunta huolehtii kiinteistöihin ja kunnallistekniikkaan liittyvien suunnitelmien ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta, yksityistieasioista sekä kunnalle kuuluvien pelastustoimen ja väestönsuojelun tehtävistä.

Esittelijänä valiokunnassa toimii tekninen johtaja.

Hyvinvointivaliokunta

Hyvinvointivaliokunta johtaa ja kehittää toimialaansa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Valiokunta myös seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta. Valiokunta käsittelee asioita, jotka liittyvät mm. sosiaalihuollon ja terveydenhuollon järjestämiseen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimeenpanossa noudatettaviin perusteisiin ja yleisiin ohjeisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin, taloussuunnitelmaesitykseen, määrärahojen käyttösuunnitelmiin ja investointiesityksiin.

Esittelijänä valiokunnassa toimii sosiaali- ja terveysjohtaja.

Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta vastaa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja vapaa-aikapalveluista. Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminta sekä musiikki- ja työväenopistotoiminta. Valiokunta johtaa ja kehittää näitä toimintoja ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Valiokunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asiakkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Esittelijänä valiokunnassa toimii sivistysjohtaja.