Lautakunnat

Loimaan kaupungissa toimivat seuraavat lautakunnat:

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta. Sen tehtävä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Jäsen                    Varajäsen
Markku Pulliainen (pj, kesk)Juhani Hämäläinen
Riina Heinonen (vpj, vas)Hannes Mikkola
Maiju Boenisch (sdp)Hanna-Mari Leinonen
Mimosa Helander (kok+kd)Suvi Ollilainen
Kimmo Kannisto (ps+sit)Liisa Kannisto
Sakari Kojo (kok+kd)Ilari Uusitalo
Riikka Ollila (ml)Elina Huhti

Elinympäristölautakunta

Elinympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin teknisestä toimintaympäristöstä tasapuolisesti ja taloudellisesti. Lautakunta huolehtii kaupungin toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä kunnan omistamien kiinteistöjen ja kunnallistekniikan osalta.

Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös rakennus- ja ympäristövalvonnan yhteistoiminta ja seurantatehtävät. Lisäksi valiokunta huolehtii kiinteistöihin ja kunnallistekniikkaan liittyvien suunnitelmien ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta, yksityistieasioista sekä kunnalle kuuluvien pelastustoimen ja väestönsuojelun tehtävistä.

Esittelijänä lautakunnassa toimii tekninen johtaja.

JäsenVarajäsen
Juho Pietilä (pj, kesk)Lauri Salo
Juha Vuorinen (ps+sit)Heidi Laine
Hannu Gustafsson (vas)Voitto Järvenpää
Salla Haavisto (kesk)Sanna Vuolle
Marika Jokela (kok+kd)Päivi Isotuovola
Piia Mäkelä (ml)Riikka Ollila
Olavi Suominen (kok+kd)Teemu Heilala
Leila Tanskanen (sdp)Kati Jokinen
Tapani Wallin (ps+sit)Merja Jämsen

Elinympäristölautakunnan lupajaosto

JäsenVarajäsen
Tapani Wallin (pj, ps+sit)Merja Jämsen
Juho Pietilä (vpj, kesk)Lauri Salo
Hannu Gustafsson (vas)Voitto Järvenpää
Marika Jokela (kok+kd)Päivi Isotuovola
Piia Mäkelä (ml)Riikka Ollila

Hyvinvointitoimikunta

Kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Sen on otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kunnan on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho. Kunnan on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Kunnassa on raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain. Lisäksi kunnassa on valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja -suunnitelma edellä mainituista asioista. Kunnan on toimitettava hyvinvointikertomus ja -suunnitelma hyvinvointialueelle ja julkaistava se julkisessa tietoverkossa.

Kunnan on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja tuettava sitä asiantuntemuksellaan. Lisäksi kunnan on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Kunnan on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 6 §).

Kaupunginhallitus on asettanut hyvinvointitoimikunnan 7.11.2022. Toimikunnan tehtävänä on kaupunginhallituksen ohjaukseen perustuva asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja seurannan koordinointi yhteistyössä toimielimien kanssa.

Hyvinvointilautakunnan toiminta on päättänyt hyvinvointialueuudistuksen myötä 31.12.2022.

JäsenVarajäsenet
Jari Välimäki (pj, kesk)Tiia Levonen
Annareeta Vuorinen (vpj, ml)Juuso Kiviranta
Maarit Koivisto (vas)Riina Heinonen
Timo Tamminen (sdp)Ari Laaksonen
Jaana Boström (kok+kd)Sirpa Pietilä
Jarmo Metsänperä (ps+sit)Merja Jämsen

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja vapaa-aikapalveluista. Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminta sekä musiikki- ja työväenopistotoiminta. Lautakunta johtaa ja kehittää näitä toimintoja ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asiakkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Esittelijänä valiokunnassa toimii sivistysjohtaja.

JäsenVarajäsen
Sanni Kiviniemi (pj, kok+kd)Ilze Liepina-Naula
Heikki Vainio (vpj, kesk)Paavo Rautavuori
Esa Aronoja (ml)Viljami Pajula
Riina Heinonen (vas)Eeva Anttila
Heidi Laine (ps+sit)Merja Jämsen
Seppo Paldanius (kok+kd)Eino knuutila
Hanna-Mari Leinonen (sdp)Aino Suominen
Janina Penttilä (ml)Niina Remes-Rautakumpu
Mikko Vuolle (kesk)Lauri Salo

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä. Lisätietoja vaaleista löytyy kaupungin nettisivujen Vaalit-sivulta.

JäsenetVarajäsenet sijaantulojärjestyksessä
Hannu Härmäaho (pj, kesk)1.Rauno Järvinen (ml)
Hannu Kauti (vpj, kok+kd)2. Olli Laine (kesk)
Anja Heikkilä (ps+sit)3. Ilpo Knuutila (kok+kd)
Pirkko Hämäläinen (vas)4. Tarja Haapanen (sdp)
Leila Tamminen (sdp)5. Virve Pitkänen (vas)
6. Tuula Mikkola (ps+sit)