Järjestöavustukset ja stipendit

Loimaan kaupunki myöntää vuosittain avustuksia mm. liikunnan, kulttuurin ja nuorison sekä hyvinvoinnin parissa toimiville järjestöille ja yhdistyksille. Urheilustipendi on tunnustus menestyneelle urheilijalle, joka on tuonut kotipaikkakunnalleen myönteistä julkisuutta.

Vapaa-aikapalveluiden avustukset

Sivistyslautakunnan avustukset jaetaan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen avustuksiin, joita ovat yleisavustus ja kohdeavustus. Sivistyslautakunta päättää omista avustusperusteistaan ja avustusten myöntämisestä vuosittain käyttösuunnitelmassa hyväksymänsä määrärahan puitteissa. Avustusta myönnetään sen kalenterivuoden aikana, jolloin toiminta tapahtuu.

Kaikkien vapaa-aikapalveluiden (liikunta, kulttuuri, nuoriso) yleis- ja kohdeavustuksia haetaan sähköisesti Avustusverkon sivuilta. Sivuilla myös kirjautumisohjeet sekä lisätiedot palvelun käytöstä.

Yleisavustukset

Yleisavustuksia myönnetään paikallisten seurojen ja yhdistysten sääntömääräisen toiminnan tukemiseen. Yleisavustukset ovat haettavissa vuosittain huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä.

Kohdeavustukset

Kohdeavustus on kertaluonteinen avustus hakuvuonna järjestettävään tapahtumaan, julkaisutoimintaan, kalustohankintaan, matkoihin, projekteihin, toimitilojen vuokriin yms. ohjesäännön mukaiseen toimintaan.

Kulttuuri- ja nuorisopalvelujen kohdeavustusten haku alkaa 1.3.2022 ja päättyy 15.11.2022 klo 15.00.

Liikuntapalvelujen kohdeavustusten haku alkaa 15.10.2022 ja päättyy 15.11.2022 klo 15.00.

Avustusten myöntämisperusteet

Liikuntapalveluiden avustukset

Liikuntatoiminnan yleis- ja kohdeavustusten avustussumma vuonna 2022 on yhteensä 69 500 €.

Liikuntapalveluiden yleisavustusta voivat hakea paikalliset rekisteröidyt liikuntajärjestöt sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaiseen liikuntatoimintaan. Avustusta voivat hakea myös Loimaalle rekisteröidyt paikalliselle erityisliikuntaa tarjoavat järjestöt. Avustusta saavan järjestön/yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään yhden toimintakauden.

Liikuntapalveluiden kohdeavustuksia voidaan myöntää paikallisille rekisteröidyille liikunta- ja urheilujärjestöille, sekä alueellisten erityisliikuntaa tarjoavien rekisteröityjen järjestöjen liikunta-, valmennus, kilpailu- ja ohjaustoimintaan. Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet liikunnan kohdeavustusten hausta Avustusten myöntämisperusteet ja hakuohjeet.

Kulttuuripalveluiden avustukset

Kulttuuripalveluiden avustusten tarkoituksena on edistää, kehittää ja monipuolistaa Loimaan kulttuuritarjontaa, taide-elämää, kotiseututyötä ja kulttuurikasvatuksen ja esittävän taiteen tukemista.

Kulttuuritoiminnan yleis- ja kohdeavustusten avustussumma vuonna 2022 on yhteensä 33 600 €.

Kulttuuripalveluiden yleisavustusta voidaan myöntää sellaisten loimaalaisten yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna, ja joiden toiminta sisältää taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Toiminnan tulee olla vakiintunutta.

Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia myönnetään kulttuurityötä tekeville yhdistyksille, yhteisöille, työryhmille sekä yleishyödyllisille järjestöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaan liittyvää sivistys-, koulutus-, monikulttuurisuus., kansainvälisyys- tai näihin verrattavaa toimintaa.

Nuorisopalveluiden avustukset

Nuorisopalveluiden avustuksilla tuetaan paikallista kansalaisjärjestöjen nuorisotyötä ja – toimintaa ja nuorten omaehtoista toimintaa.

Nuorisotoiminnan yleis- ja kohdeavustusten avustussumma vuonna 2022 on yhteensä 14 900 €.

Nuorisopalveluiden yleisavustusta voidaan myöntää paikallisille nuorisojärjestöille, nuorisotyötä tekeville järjestöille tai järjestöjen nuorisojaostoille, jotka harjoittavat kaupungin alueella nuorisotoimintaa tai toimivat nuorisotyön tai -toiminnan edistämiseksi. Yleisavustusta voidaan myöntää nuorisojärjestöjen tai – jaostojen sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleistoiminnan tukemiseen. Yleisavustus voidaan myöntää myös erityisavustuksena, joka kohdentuu leiritoimintaan tai kansainväliseen toimintaan.

Nuorisopalveluiden kohdeavustus on kertaluontoinen avustus, joka voidaan myöntää rekisteröimättömälle nuorten ryhmälle. Avustusta voi hakea esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen, kalustohankintaan, matkakustannuksiin tai uuden toiminnan aloittamiseen starttirahaksi.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää kohdennettuja avustuksia yhdistyksille ja järjestöille. Avustukset on tarkoitettu kansanterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä tekeville sekä sosiaalista hyvinvointia edistäville yhdistyksille ja järjestöille.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustussumma vuonna 2021 on yhteensä 5000 €.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-avustusten hakuaika on 30.3.-30.4.2021.

Haku tehdään oheisella lomakkeella, joka toimitetaan osoitteella:

Hyvinvointilautakunta / avustushakemukset
Vareliuksenkatu 1
32200 Loimaa

Stipendit

Loimaan kaupungilla on urheilustipendisääntö, jonka tarkoituksena on antaa tunnustusta siitä myönteisestä julkisuudesta, jota stipendin saaja on menestymisensä myötä hankkinut kotipaikkakunnalleen. Stipendillä katsotaan olevan myös aktivoiva ja kannustava merkitys kaupungin nuorisourheilun kehitykselle.

Stipendiä haetaan 15.11.2022 mennessä oheisilla yksilö- ja joukkuelajien lomakkeilla.