Osallistuva budjetointi 2021

Osallistuvassa budjetoinnissa (osbu) kunta osoittaa tarkoitukseen rahaa ja kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, mitä sillä tehdään. Osallistuvan budjetoinnin hankkeita voivat olla esimerkiksi

 • investoinnit kuten julkisen irtaimen omaisuuden hankinta tai kertaluonteinen projekti.
 • tapahtumat kuten konsertit tai näyttelyt. Huom. vuonna 2021 tulee huomioida mahdolliset koronaan liittyvät rajoitteet.

Suositeltavaa on, että esitys rahan käytöstä tuottaisi iloa mahdollisimman monelle kuntalaiselle.

Muissa kunnissa hyväksyttyjä ehdotuksia ovat olleet mm. Kauhujen Kangasala -tapahtumaviikonloppu, uusien harrastevälineiden hankinta lainattavaksi kirjastolle, ulkoilmakonserttisarja, roska-astioiden lisääminen katujen varsille, espanjansiruetanan torjuminen tai uimarannan kunnostus.

Hankkeen toteuttajana voi olla joko kaupunki tai joku muu taho tai yhteistyö kaupungin ja muun toimijan välillä.

Koska osallistuvan budjetoinnin määrärahan käytöstä päätetään vuosittain, osallistuvan budjetoinnin käyttömenoihin kohdentuvien budjettiehdotusten kautta ei ole mahdollista palkata vakituista henkilökuntaa.

Lue lisää Loimaan kaupungin osallistuvan budjetoinnin 2021 periaatteista.

Osallistuvan budjetoinnin 2021 vaiheet ja aikataulu

1. Osallistuvan budjetoinnin ehdotusten kerääminen 4.-23.5.2021

Kuntalaiset saavat esittää ideoita ja ehdotuksia varatun rahasumman (10.000 €) käyttötarkoituksista. Ehdotuksia voi esittää kuka tahansa loimaalainen henkilö tai yhteisö.

Ehdotukset voi toimittaa:

 • sähköisellä lomakkeella
 • tulostetulla lomakkeella, jonka voi toimittaa kirjastojen palautelaatikoihin
 • täyttämällä lomakkeen kirjastoissa ja jättämällä sen kirjastojen palautelaatikkoon

Jotta ehdotus voi edetä mukaan jatkokehittelyvaiheeseen ja äänestykseen, sen täytyy täyttää seuraavat kriteerit:

 • edistää Loimaan kaupunkistrategian toteutumista
 • on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen
 • ei korvaa lakisääteisiä tehtäviä
 • toteuttamiseen haettava rahoitus on suuruudeltaan enintään 10 000 euroa (ja vähintään 500 euroa per ehdotus)
 • toteuttaminen on kaupungin toimivallassa (ei kohdennu esimerkiksi yksityiselle maa-alueelle)
 • ei ole voimassa olevan kaavan tai kaupungin toimivaltaisen toimielimen tekemien päätösten vastainen
 • ei ole ristiriidassa kaupungin toimintaa ja palveluja koskevien kehittämissuunnitelmien tai selvitysten kanssa
 • noudattaa Suomen voimassa olevaa lainsäädäntöä
 • ehdotuksen myötä kaupungille ei aiheudu toistuvia henkilöstö- tai muita käyttötalousmenoja tuleville vuosille
 • mikäli toteuttajaksi esitetään kaupungin sijasta esimerkiksi paikallista yhdistystoimijaa, tulee yhdistyksen olla valmis osallistumaan yhteissuunnitteluvaiheeseen ja ehdotuksen toteuttamista koskevaan raportointiin
 • ehdotuksia/ideoita voidaan tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi (ennen äänestystä), mikäli tällainen toimenpide nähdään yhteiskehittelyvaiheessa hyödylliseksi
 • ehdotus on toteutettavissa vuoden 2021 loppuun mennessä

2. Ehdotusten toteutusarviointi ja jatkojalostus

Valmistelutyöryhmä kokoontuu valitsemaan ehdotukset, jotka ovat toteuttamiskelpoisia ja jatkojalostaa niitä äänestysvaiheeseen.

Työryhmään kuuluvat valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja palvelualuejohtajat.

3. Äänestys 28.5.-8.6.2021

Ehdotuksia saatiin 95 kpl, joista äänestysvaiheeseen on
edennyt 52 kpl. Äänestyksessä olevat ehdotukset näkyvät otakantaa.fi-palvelussa ja tulostettavalla lomakkeella. Kiitämme kuntalaisia aktiivisuudesta ja hyvistä ehdotuksista!

Äänestä suosikkiasi sähköisesti tai kirjallisesti 8.6. mennessä!

Äänestää voit:

 • sähköisesti otakantaa.fi -palvelussa (äänestys avautuu 28.5.)
 • tulostetulla lomakkeella, jonka voi toimittaa kirjastojen palautelaatikoihin
 • täyttämällä lomakkeen kirjastoissa ja jättämällä sen kirjastojen palautelaatikkoon

Äänestää voi jokainen tänä vuonna 12-vuotta täyttävä loimaalainen. Äänioikeuden varmistamiseksi äänestävän henkilön ikä ja kotipaikka pitää luotettavasti todentaa äänestämisen yhteydessä. Äänestäminen otakantaa.fi-palvelussa vaatii rekisteröitymisen ja kirjastoissa tulee esittää henkilökortti. Henkilöllisyys varmennetaan väärinkäytösten välttämiseksi.

HUOM! Äänestää voit vain kerran ja yhtä ehdotusta.

Kaikki ehdotukset ovat summaltaan noin 10 000 euroa, jonka vuoksi äänen voi antaa ainoastaan yhdelle ehdotukselle. Äänestyksen perusteella eniten ääniä saanut ehdotus toteutetaan.

4. Valinta ja tulosten julkaisu

Kaupunginhallitus päättää valittavan kohteen eniten ääniä saaneen esityksen perusteella ja toimeenpanon käynnistämisen. Tulos julkaistaan kaupungin nettisivuilla ja Facebookissa sekä ilmoitetaan asianomaisille.

Vuoden 2021 osallistuvan budjetoinnin äänestyksen on voittanut frisbeegolfrata Juvan alueelle. Se sai yhteensä 70 ääntä. Toiseksi eniten ääniä sai ehdotus skeittipuisto Alastarolle ja kolmanneksi eniten Maisaarensuon pitkospuiden kunnostus.

Äänestyksessä annettiin yhteensä 373 ääntä, josta neljä hylättiin.

5. Ideoiden toteutus ja raportointi

Äänestyksen vahvistuksen jälkeen kaupunki ja toimialat tai ulkopuolinen toimija vastaavat budjettiehdotuksen toteuttamisen käynnistämisestä ilman aiheetonta viivästystä.

Ehdotus toteutetaan vuoden 2021 aikana. Ehdotuksen toteuttamista voi seurata kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Valittu toimija vastaa hankekohtaisesta toimeenpanosta, viestinnästä ja talouden seurannasta.

Toteutusvaiheessa olennaista on avoin kuntalaisviestintä.