Rakennusrekisteri

Loimaan kaupungissa on käynnistynyt rakennusrekisterien päivitysprojekti. Projekti on suunniteltu toteutettavan vuosina 2024–2027.

Projektin tavoitteena on saada rakennusrekisterit ajan tasalle. Päivitettäviä rakennustietoja ovat mm. rakennusten lukumäärä kiinteistöllä, sijaintitieto, valmistumisvuosi, käyttötarkoitus ja pinta-ala.

Ajantasaiset rakennusrekisteritiedot ovat tärkeitä mm. rakennusvalvonnalle, maankäytön suunnittelulle ja pelastustoimelle. Päivitetty rakennusrekisteri myös vaikuttaa kaupungin kiinteistöverotuloihin. Se lisää kuntalaisten tasavertaisuutta verotuksessa, kun kaikki kiinteistöverotuksen piiriin kuuluvat rakennukset saadaan rekistereihin. Huomioitavaa on, että kiinteistön omistajalla on tarkastus- ja ilmoitusvelvollisuus verottajalle kaikista kiinteistöverotuksen piiriin kuuluvista rakennuksista ja kunnalla on tiedonantovelvollisuus väestötietojärjestelmään kunnan alueella olevista rakennuksista.

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä väestötietojärjestelmässä (VTJ) on tiedot rakennuksista ja niissä olevista huoneistoista. Aineisto tunnetaan myös nimellä rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR) ja sen tiedot pohjautuvat kuntien toimittamiin rakennuslupatietoihin. Ennen vuotta 1980 valmistuneista rakennuksista tiedot on pääsääntöisesti saatu vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskennasta, josta saadut tiedot eivät ole täysin kattavia. Lisäksi rekistereissä olevat puutteet johtuvat mm. vanhasta rakennuskannasta, järjestelmämuutoksista ja niissä tapahtuneista tiedonsiirtovirheistä, luvattomasta rakentamisesta sekä pyytämättömistä loppukatselmuksista. Jatkossa tietoja ylläpidetään uudessa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä, jonne olemassa olevat tiedot siirretään.

Tarkastusprojektissa käydään alueittain läpi kaikki Loimaan kiinteistöt vertaamalla kartta-aineistoa, ilmakuvia ja rekisteritietoja. Epäselvissä tapauksissa kiinteistön omistajaan ollaan yhteydessä ja pyydetään ilmoittamaan kiinteistöllä olevat rakennukset tietoineen. Ilmoitettujen tietojen perusteella päätetään mahdollisesta tarkastus- ja mittauskäynnin järjestämisestä.