Erityisvarhaiskasvatus

Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa

Loimaan varhaiskasvatuksessa lapsen tuen järjestäminen kuuluu laadukkaaseen varhaiskasvatustoimintaan. Lapsen tuen tarpeen huomaaminen, puheeksi ottaminen sekä tukitoimien varhainen aloitus edistävät lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, hyvinvointia ja oppimista.

Lapsi voi tarvita tukea esimerkiksi:

  • motoriikassa
  • puheen ja kielen kehityksessä
  • sosiaalisessa ja tunne-elämän kehityksessä
  • tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä
  • hahmottamisessa
  • vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi.

Lapselle suunniteltu tuki ja sen arviointi kirjataan yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa varhaiskasvatus suunnitelmaan, esiopetuksen oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:iin (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Suunnitelmaan kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi.

Suunnitelman laatimiseen osallistuvat tarpeen mukaan lapsen kehitystä ja oppimista tukevat asiantuntijat tai muut tarvittavat tahot. Tuki annetaan ensisijaisesti lapsen omassa varhaiskasvatusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin.

Loimaalla on kuusi konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo) ja yksi S2 (suomi toisena kielenä). Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävänä on ohjata ja konsultoida varhaiskasvatuksen henkilöstöä lapsen kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa, tuen tarpeen havainnoinnissa ja arvioinnissa.

Veo on miettimässä yhdessä vanhempien ja henkilöstön kanssa pedagogisia menetelmiä ja ratkaisuja lapsen kasvun, kehityksen sekä oppimisen tueksi. Tarvittaessa veo ohjaa lasta ja perhettä tuen, tutkimuksen ja kuntoutuksen piiriin.