Yksityistiet

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen luokkaan: tiekunnan tiet, sopimustiet ja omat tiet. Tiekunnan teillä on olemassa oleva rasiteoikeus ja tiekunta on perustettu yksityistielain mukaisessa joko maanmittauslaitoksen tai kunnan tielautakunnan pitämässä toimituksessa. Tiekunnassa päätökset tien hoidosta, tiemaksuista yms. tehdään tiekunnan vuosikokouksessa. Sopimusteillä ei ole perustettua tiekuntaa ja tien hoidosta käyttäjät sopivat yhdessä. Omat tiet ovat kiinteistön omaa käyttöä varten.

Tiekunnan teillä osakkaita ovat tien varrella olevat kiinteistön sekä sellaiset tienkäyttäjät, jotka tiekunta on ottanut osakkaaksi. Osakkaat ovat velvollisia osallistumaan tienpitoon sen hyödyn mukaan, minkä tie kullekin tuottaa.

Elinympäristövaliokunta päättää vuosittain yksityistieavustusten myöntämisestä kaupunginvaltuuston myöntämien määrärahojen puitteissa. Lisäksi elinympäristövaliokunta päättää yksityisteiden kunnossapitoluokitukset.

Kunnossapitoavustusten hakuaika alkaa keväisin ja päättyy huhtikuun lopussa. Silta- ja perusparannusavustusta myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, jotka ovat saaneet ELY-keskuksesta myönteisen päätöksen yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta. Myös yksityisteille, joille on perustettu tiekunta, mutta jotka eivät ole valtionavustuskelpoisia tai eivät peruskorjauskustannusten vähäisyyden vuoksi voi saada valtion parantamisavustusta, voidaan myöntää perusparannusavustusta.

Perusparannusavustusten hakuaikaa ei ole määritelty. Perusparannushankkeet tulisi kuitenkin toteuttaa avustuksen myöntämisvuonna.

Liikennemerkkien asettaminen tiekunnan tielle

Jos tiekunta haluaa esimerkiksi laskea ajonopeutta asettamalla nopeusrajoituksesta kertovan liikennemerkin tms., tieliikennelain 51 §:n mukaan liikennemerkit vaativat kunnan suostumuksen. Kunnan suostumuksen antaa elinympäristövaliokunta. Suostumusta haetaan vapaamuotoisesti ja liitteeksi tarvitaan tiekunnan kokouksen päätös liikennemerkkien asettamisesta. Ote pöytäkirjasta riittää. Tarpeen vaatiessa hakemukseen pitää liittää myös kartta liikennemerkkien paikoista, esimerkiksi jos alennetaan vain tien osan nopeutta.