Strategiat ja kehittäminen

Strategia on kunnan tiekartta tulevaisuuteen. Se kertoo millaisen kaupungin haluamme tulevaisuudessa. Strategia perustuu valtuuston päättämille kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteille. Strategialla ohjataan muita toiminta- ja palvelustrategioita, suunnittelua ja päätöksentekoa.

Strategia 2022-2025

Uuden valtuuston ja muuttuvan toimintaympäristön myötä Loimaan kaupunki käynnisti strategiansa uudistamisprosessin vuoden 2022 alussa ja valmis strategia ”Menestystarinoiden Loimaa” hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 29.8.2022.

Kaupunkistrategian 2022-2025 ydin ovat yhdeksän strategista tavoitetta liittyen elinvoimaan ja asumiseen, hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä johtamiseen ja talouteen. Strategiaan määriteltyjen arvojen kautta kaupunki sitoutuu toimimaan asukaslähtöisesti, yhteistyökykyisesti, uudistavasti ja vastuullisesti.

Kaupunkia kehitetään yhdessä asukkaiden sekä kumppaneiden kanssa luotettavasti, avoimesti, johdonmukaisesti sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Visio — Menestystarinoiden Loimaa

Visioksi strategialle 2022–2025 hyväksyttiin ”Menestystarinoiden Loimaa”. Visiossa Loimaa nähdään asukkaita, osaajia ja yrityksiä houkuttelevana menestystarinoiden seutukaupunkina, missä elinvoimaa ja hyvinvointia luodaan yhdessä.

Kärkihankkeet — tavoitteista toteutukseen

Strategiassa määriteltyjä tavoitteita ja visiota toteutetaan erityisesti kolmella kärkihankkeella nykyisen valtuustokauden aikana:

  • houkuttelevat asuinympäristöt
  • osaavan työvoiman Loimaa
  • lasten ja nuorten Loimaa

Tutustu uuteen strategiaan, visioon ja kärkihankkeisiin oheisista liitteistä.

Osallistaminen

Kaupunki toimii asukkaitaan, yrityksiään ja muita yhteisöjään varten. Strategiasta päättävät asukkaiden valitsemat valtuutetut. Jokaisella loimaalaisella oli myös mahdollisuus vaikuttaa strategiaan tulevaisuuskyselyn sekä kahden avoimen teemaillan kautta. Kyselyn vastauksia ja tilaisuuksien antia hyödynnettiin kaupungin strategiatyössä.

Tulevaisuuskysely

Osana strategiatyötä Loimaan kaupunki toteutti tulevaisuuskyselyn asukkaille ja muille sidosryhmille huhtikuussa 2022. Kyselyllä kartoitettiin näkemyksiä Loimaan nykytilasta, tulevaisuudesta ja keskeisimmistä kehitystarpeista. Koko tulevaisuuskyselyn tulokset löytyvät sivun liitteistä.

Vastaajista enemmistöllä oli melko myönteinen (48%) tai myönteinen (16%) mielikuva Loimaasta. Suositteluhalukkuudessa löytyy parannettavaa. Hyvinä asioina nähtiin mm. palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien riittävyys sekä maaseutumainen ja luonnonläheinen asuminen. Loimaa nähtiin rauhallisena ja turvallisena, mutta jatkossa toivotaan myös kehittyvää ja viihtyisää paikkakuntaa.

Vastaajien suurin huolenaihe oli väestömuutoksiin liittyvät tekijät eli asukasmäärän kehitys ja ikääntyminen. Eniten myönteistä vaikutusta Loimaan tulevaisuuteen uskottiin olevan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvillä asioilla sekä varhaiskasvatuksella, perusopetuksella ja 2. asteen opetuksella. Lisäksi liikuntamahdollisuuksien ja -reittien kehittämisellä sekä joukkoliikenne- ja junayhteyksien kehittämisellä uskottiin olevan vaikutusta.

Teemaillat

Kaupunki kutsui huhtikuussa 2022 kaikkia Loimaan tulevaisuudesta ja kehittämisestä kiinnostuneita kahteen teemailtaan. Toisessa teemaillassa aiheina olivat hyvinvointi, sivistys, liikunta ja vapaa-aika sekä toisessa elinvoima, asuminen ja elinympäristö.

Yhteistyöllä valmistelusta toteutukseen

Kaupunginvaltuuston ja strategiatyön ohjausryhmän puheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-Ristanen kommentoi strategiaprosessia:

”Kaupunkistrategiatyö perustuu laajalle Loimaan asukkaiden, yritysten, kolmannen sektorin, työntekijöiden ja päättäjien kuulemiselle ja vuoropuhelulle. Eri tahot ovat ilahduttavasti osallistuneet strategiatyöhön ja tuoneet esille mahdollisuuksia, ideoita ja kehittämisenkin paikkoja. Strategiaprosessin yhteydessä käyty vuoropuhelu on ollut jo itsessään arvokas. Ajatukset ja palaute on kuultu ja huomioidaan!”

Varsinais-Suomen maakuntastrategia ja liikennestrategia

Koko maakuntaa koskevat strategiat ja vastaavat vaikuttavat Loimaan kaupungin toimintaan. Keskeisimpiä ovat Varsinais-Suomen maakuntastrategia ja maakunnan liikennejärjestelmästrategia.