Hankkeet

WIN WIN –
yritysyhteistyöllä vetovoimaa! 2021 – 2023

Loimaan kaupungin oma verkostohanke, jonka pilottialueena toimii Loimaan Yrityspuisto sekä Virttaan teollisuusalue. Hankkeen päätavoitteina on kehittää alueen yritysverkostoa sekä lisätä pilottialueiden tunnettuutta ja nopeuttaa  sijoittuvien yritysten sijoittumisprosessia ja liiketoiminnan käynnistymistä. Hankkeessa rakennetaan WIN WIN -toimintamalli, jossa yrittäjä saa käyttöönsä ”yhden luukun periaatteella” julkiset palvelut, seudun B-to-B –asiantuntija-palveluja tarjoavat yritykset ja konkreettiseen rakentamiseen liittyvät yrityskontaktit.

Loimaan yritysekosysteemin kehittäminen

Toteutusaika: 1.5.2021-30.6.2023

Budjetti: 50.000 € ostopalveluihin​

Rahoittajatahot:  Varsinais-Suomen liitto 70%, Loimaan kaupunki 30 %.PELME – Pelloilta metsien kautta merelle 2020-2023

Pelme-hanke kehittää matkailu- ja palvelualojen yrityksiä Loimaalla, Pöytyällä ja Vakka-Suomessa. Tavoitteena on aktivoida yrityksiä kehittämistoimiin työpajoilla, infotilaisuuksilla ja tiedottamisella. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman paljon uusia kanavia. Toimenpiteet perustuvat yrityskyselyissä esille tulleisiin tarpeisiin sekä muutostrendeihin. Näitä ovat mm. digitalisaatio, tuotteistaminen, vastuullisuus, varautuminen, markkinointi, myynti, teemamatkailu ja yritysten yhteistyö.

Toteutusaika: 1.4.2020 – 30.6.2023

Hankekumppanit: 
Hanketta hallinnoi Ukipolis Oy, hankepartnereina Loimaan kaupunki ja Pöytyän kunta. Hanke tekee aktiivista yhteistyötä käynnissä olevien matkailu- ja palveluelinkeinojen kehittämiseen liittyvien hankkeiden ja toimialan organisaatioiden kanssa.

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 80 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja hankkeen toimialueen kunnat 20 %.

Lisätietoja: projektipäällikkö Juhana Aalto,
juhana.aalto@ukipolis.fi, puh. 044 773 2210


SEUTUrekry – Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen 2022-2023

Loimaan kaupunki on verkostokumppanina mukana Yrityssalon hallinnoimassa hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää ja vauhdittaa työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa ja lisätä sekä seutukaupunkien että yritysten kansainvälistä rekrytointiosaamista.

Hankkeen verkkosivut

Toteutusaika: 1.1.2022-30.6.2023

Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto


Ketterää osaamista 2022-2023

Novida on osatoteuttajana verkostohankkeessa, jonka yhtenä kohdekuntana on Loimaa. Novidan osalta hankkeessa vastataan Loimaan ja Uudenkaupungin osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden haasteisiin ja rakennetaan kaupunkeihin tarvelähtöinen ja dynaaminen Monikampus-toimintamalli, jossa edesautetaan 2. asteen ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen suorittamisen mahdollisuuksia Loimaalta ja Uudestakaupungista käsin.

Toteutusaika: 1.1.2022-30.6.2023

Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto

Lisätietoja: projektipäällikkö Anneli Frantti, anneli.frantti@novida.fi, 040 610 4096Päättyneet hankkeet 

  • Elämysmatkailulla menestykseen 1.3.-30.11.2020

Elämysmatkailulla menestykseen -hankkeella selvitettiin elämys-, luonto-, ruoka- ja vapaa-aikamatkailun potentiaalia Loimaan seudulla sekä matkailun kehittämisen tarpeita. Hankekumppaneina Pöytyän kunta (hallinnoija) ja Loimaan kaupunki. Hanketta rahoitti Leader-Jokivarsikumppanit.

Loimaa oli mukana SEUTU4: Seutukaupunkien yritysverkostot -hankkeessa sekä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kumppanina SEUTU1: Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeessa.  

SEUTU1:n päätavoitteena oli luoda etäopiskelupiste ja-konsepti korkeakouluopintoihin Loimaan ja Uudenkaupungin seutukunnille. Loimaalla tavoite konkretisoitui Hubi Loimaa-oppimis- ja yhteistyötilassa. SEUTU4:n avulla loimaalaisille yrityksille luotiin mahdollisuuksia osallistua muun muassa meriteollisuuteen, puurakentamiseen, metallin alihankintaan, matkailuun sekä bio- ja kiertotalouteen liittyvään toimintaan ja verkostoitumiseen. Hanke mahdollisti esimerkiksi osallistumisen messuille ja oman yrityksen esille tuomisen alan palvelutuottajille.

Yritykseen tehtävässä teknologiakartoituksessa Satakunnan ammattikorkeakoulun asiantuntijat ja opiskelijat jalkautuivat yrityksiin, kartoittivat yhdessä yrityksen edustajien kanssa potentiaalisen kehittämiskohteen ja toimittivat teknologiaselvityksen toimeksiantajalle. Esimerkkejä kartoituksista: robotiikan/automatisaation sekä konenäön käyttöönottoon ja kustannustehokkuuteen liittyvät selvitykset ja demonstraatiot sekä energiatehokkuuteen ja siihen liittyviin kustannussäästöihin liittyvät kehittämisehdotukset. Lisäksi hanke järjesti robotiikkaan liittyviä koulutuksia.

Hankkeen pääkumppanit alueella olivat Loimaan kaupungin yrityspalvelut sekä Loimaan kauppakamariosasto. Hanketta rahoitti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020.

  • Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa 1.8.2020 – 31.8.2022

Loimaa oli hankekumppanina mukana Yrityssalon hallinnoimassa yhteishankkeessa, jonka osatoteuttajina olivat Kemiönsaaren kunta (Turunmaan seutukunta) ja Ukipolis Oy (Vakka-Suomi ja osa Loimaan seutua). Hankkeen kumppaneita olivat Paraisten kaupunki, Loimaan kaupunki, Pöytyän kunta sekä Ukipoliksen toiminnassa mukana olevat Vakka-Suomen kunnat.

Hankkeen päätavoitteena oli edistää teollisten alihankintayritysten ja teollisuuden palveluyritysten yritystoimintaa, parantaa yritysten kilpailukykyä sekä aktivoida yritysten kehittämistoimintaa. Hankkeen teemana olo hiilineutraalius ja kestävä kehitys. Hankkeen tavoitteena oli myös ylläpitää vuoropuhelua kohderyhmäyritysten kanssa, selvittää yritysten kehittämistarpeita sekä ennakoida tulevaisuuden kehittämistarpeita. Hankkeessa tehdään kunta- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä, kannustettiin yrityksiä verkostoitumaan keskenään ja järjestettiinn innostavia ajankohtaistilaisuuksia.

Hanketta rahoitti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Varsinais-Suomen ELY-keskus).

  • Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena 1.5.2021–30.11.2022

Valonian vetämässä hankkeessa kehitettiin Naantalin, Raision, Maskun, Liedon, Loimaan ja Someron yritysneuvonnan ilmasto-osaamista ja kannustettiin kuntien yrityksiä vähähiilisyyteen. Koulutusten kautta edistetätiin kuntien ja yritysten välistä vuoropuhelua ja tiedonjakoa liittyen yritysten päästövähennyskeinoihin ja kestävään liiketoimintaan sekä kannustettiin yhteisiin ilmastotoimiin.

Hanke koostui kolmesta osasta:

  • Kuntien yrityspalveluista ja elinkeinotoiminnan kehittämisestä vastaavien henkilöiden osaamisen kehittäminen vähähiilisen, kestävän ja kiertotaloutta edistävän elinkeinotoiminnan tukemiseksi
  • Yrityskoulutukset erityisesti pk-sektorin yrityksille liittyen toiminnan päästöjen vähentämiseen sekä kestäviin liiketoimintamalleihin
  • Kuntavaltuutetuille suunnattu koulutus vähähiilistä liiketoimintaa, kiertotaloutta ja kestävää siirtymää edistävästä päätöksenteosta

Hanketta rahoitti Ympäristöministeriö.