Hankkeet

Tällä hetkellä emme ole mukana verkostohankkeessa.Päättyneet hankkeet 

 • SEUTUrekry – Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen 2022-2023

Loimaan kaupunki on verkostokumppanina mukana Yrityssalon hallinnoimassa hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää ja vauhdittaa työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa ja lisätä sekä seutukaupunkien että yritysten kansainvälistä rekrytointiosaamista.

Hankkeen verkkosivut

Toteutusaika: 1.1.2022-31.9.2023

Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto

 • Ketterää osaamista 2022-2023

Novida on osatoteuttajana verkostohankkeessa, jonka yhtenä kohdekuntana on Loimaa. Novidan osalta hankkeessa vastataan Loimaan ja Uudenkaupungin osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden haasteisiin ja rakennetaan kaupunkeihin tarvelähtöinen ja dynaaminen Monikampus-toimintamalli, jossa edesautetaan 2. asteen ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen suorittamisen mahdollisuuksia Loimaalta ja Uudestakaupungista käsin.

Toteutusaika: 1.1.2022-31.9.2023

Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto.

Seutukaupunkihankkeiden loppujulkaisu

 • WIN WIN – yritysyhteistyöllä vetovoimaa! 1.5.2021 – 30.6.2023

Loimaan kaupungin oma verkostohanke, jonka päätavoitteina oli kehittää alueen yritysverkostoa sekä lisätä pilottialueiden (Loimaan Yrityspuisto, Virttaa) tunnettuutta ja nopeuttaa sijoittuvien yritysten sijoittumisprosessia ja liiketoiminnan käynnistymistä. Hankkeen budjetti oli 50 000€, josta Varsinais-Suomen liitto rahoitti 70% ja Loimaan kaupunki 30%.

Loimaan yritysekosysteemin kehittäminen

Hankkeen benchmarking-matka Lohjalle 19.6.2023

Business Loimaa

 • PELME – Pelloilta metsien kautta merelle 1.4.2020-30.6.2023

Pelme-hanke kehitti matkailu- ja palvelualojen yrityksiä Loimaalla, Pöytyällä ja Vakka-Suomessa. Hankkeessa aktivoitiin yrityksiä kehittämistoimiin työpajoilla, infotilaisuuksilla ja tiedottamisella. Hanketta hallinnoi Ukipolis, hankekumppaneina Loimaa ja Pöytyä.

 • Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa 1.8.2020 – 31.8.2022

Loimaa oli hankekumppanina mukana Yrityssalon hallinnoimassa yhteishankkeessa, jonka osatoteuttajina olivat Kemiönsaaren kunta (Turunmaan seutukunta) ja Ukipolis Oy (Vakka-Suomi ja osa Loimaan seutua). Hankkeen kumppaneita olivat Paraisten kaupunki, Loimaan kaupunki, Pöytyän kunta sekä Ukipoliksen toiminnassa mukana olevat Vakka-Suomen kunnat.

Hankkeen päätavoitteena oli edistää teollisten alihankintayritysten ja teollisuuden palveluyritysten yritystoimintaa, parantaa yritysten kilpailukykyä sekä aktivoida yritysten kehittämistoimintaa. Hankkeen teemana olo hiilineutraalius ja kestävä kehitys. Hankkeen tavoitteena oli myös ylläpitää vuoropuhelua kohderyhmäyritysten kanssa, selvittää yritysten kehittämistarpeita sekä ennakoida tulevaisuuden kehittämistarpeita. Hankkeessa tehdään kunta- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä, kannustettiin yrityksiä verkostoitumaan keskenään ja järjestettiinn innostavia ajankohtaistilaisuuksia.

Hanketta rahoitti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Varsinais-Suomen ELY-keskus).

 • Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena 1.5.2021–30.11.2022

Valonian vetämässä hankkeessa kehitettiin Naantalin, Raision, Maskun, Liedon, Loimaan ja Someron yritysneuvonnan ilmasto-osaamista ja kannustettiin kuntien yrityksiä vähähiilisyyteen. Koulutusten kautta edistetätiin kuntien ja yritysten välistä vuoropuhelua ja tiedonjakoa liittyen yritysten päästövähennyskeinoihin ja kestävään liiketoimintaan sekä kannustettiin yhteisiin ilmastotoimiin.

Hanke koostui kolmesta osasta:

 • Kuntien yrityspalveluista ja elinkeinotoiminnan kehittämisestä vastaavien henkilöiden osaamisen kehittäminen vähähiilisen, kestävän ja kiertotaloutta edistävän elinkeinotoiminnan tukemiseksi
 • Yrityskoulutukset erityisesti pk-sektorin yrityksille liittyen toiminnan päästöjen vähentämiseen sekä kestäviin liiketoimintamalleihin
 • Kuntavaltuutetuille suunnattu koulutus vähähiilistä liiketoimintaa, kiertotaloutta ja kestävää siirtymää edistävästä päätöksenteosta

Hanketta rahoitti Ympäristöministeriö.

Loimaa oli mukana SEUTU4: Seutukaupunkien yritysverkostot -hankkeessa sekä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kumppanina SEUTU1: Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeessa.  

SEUTU1:n päätavoitteena oli luoda etäopiskelupiste ja-konsepti korkeakouluopintoihin Loimaan ja Uudenkaupungin seutukunnille. Loimaalla tavoite konkretisoitui Hubi Loimaa-oppimis- ja yhteistyötilassa. SEUTU4:n avulla loimaalaisille yrityksille luotiin mahdollisuuksia osallistua muun muassa meriteollisuuteen, puurakentamiseen, metallin alihankintaan, matkailuun sekä bio- ja kiertotalouteen liittyvään toimintaan ja verkostoitumiseen. Hanke mahdollisti esimerkiksi osallistumisen messuille ja oman yrityksen esille tuomisen alan palvelutuottajille.

Seutukaupunkiosaajat – seutukaupunkien elinvoimaa rakentamassa -julkaisu, joulukuu 2020
Seutukaupungit Näin meillä – Matkailuyritysten parhaita käytäntöjä -julkaisu, maaliskuu 2021
Seutukaupunkiosaajat 2019 – 2021 -julkaisu, kesäkuu 2021

 • HLS-Robo 1.5.2019 – 31.12.2021 

Yritykseen tehtävässä teknologiakartoituksessa Satakunnan ammattikorkeakoulun asiantuntijat ja opiskelijat jalkautuivat yrityksiin, kartoittivat yhdessä yrityksen edustajien kanssa potentiaalisen kehittämiskohteen ja toimittivat teknologiaselvityksen toimeksiantajalle. Esimerkkejä kartoituksista: robotiikan/automatisaation sekä konenäön käyttöönottoon ja kustannustehokkuuteen liittyvät selvitykset ja demonstraatiot sekä energiatehokkuuteen ja siihen liittyviin kustannussäästöihin liittyvät kehittämisehdotukset. Lisäksi hanke järjesti robotiikkaan liittyviä koulutuksia.

Hankkeen pääkumppanit alueella olivat Loimaan kaupungin yrityspalvelut sekä Loimaan kauppakamariosasto. Hanketta rahoitti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020.

 • Elämysmatkailulla menestykseen 1.3.-30.11.2020

Elämysmatkailulla menestykseen -hankkeella selvitettiin elämys-, luonto-, ruoka- ja vapaa-aikamatkailun potentiaalia Loimaan seudulla sekä matkailun kehittämisen tarpeita. Hankekumppaneina Pöytyän kunta (hallinnoija) ja Loimaan kaupunki. Hanketta rahoitti Leader-Jokivarsikumppanit.