Päätöksenteko

Kaupungin päätöksentekoa sääntelevät muun muassa kuntalaki ja hallintolaki. Lisäksi hallinnollista menettelyä ohjaavat useat muut eri menettelysäännökset.

Kunnan viranomaisen päätöksentekomenettely voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen:

  • vireilletuloon
  • valmisteluun
  • päätöksentekoon
  • tiedoksiantoon
  • täytäntöönpanoon

Useammalle lautakunnalle kuuluvan asian tai epäselvän vastuunjaon ratkaisee kaupunginhallitus. Useammalle palvelualueelle kuuluvan asian ratkaisee kaupunginjohtaja ja useammalle saman palvelualueen viranhaltijalle kuuluvan asian ratkaisee ao. palvelualuejohtaja.

Kaupunginjohtaja, palvelualueiden johtajat, kehittämisjohtaja, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, hallintopäällikkö sekä henkilöstön edustaja muodostavat kaupungin johtoryhmän. Liikelaitoksen johtajalla on oikeus osallistua johtoryhmän kokouksiin. Puheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua kokouksiin asiantuntijoita.

Johtoryhmä työskentelee kaupungin toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.