Talousarvio ja tilinpäätös

Talousarvio on kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupungin toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma. Talousarvio hyväksytään vuosittain talousarviovuodelle ja kolmelle seuraavalle vuodelle ennen edellisen loppua.

Talousarviossa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot kaupunkilaisten palvelujen tuottamista varten.

Talousarvio ja osallistaminen

Vuoden 2023 talousarvion laadinta-aikataulu

Loimaan kaupungin talousarvion laadinnan prosessi etenee tietyllä tavoin. Se on käynnistetty kesäkuussa 2023 pidetyllä valtuuston lähetekeskustelulla ja siitä se eri vaiheiden kautta päätyy marraskuussa valtuuston päätettäväksi.

Osallistuva budjetointi -asukastilaisuus

Talousarvion laadinnan yhteydessä asukkailla on mahdollisuus päästä tutustumaan talousarvioehdotuksiin ennen kaupunginhallituksen ja valtuuston päätöksiä. Talousarvioehdotus esitellään asukkaille vuosittain pidettävässä asukastilaisuudessa, joka on yksi osa demokraattista päätöksentekoa ja osallistumista.

Vuonna 2019 talousarvion laadinnanprosessin yhdeksi osioksi otettiin osallistuvan budjetoinnin asukastilaisuus. Tämä tilaisuus pidetään nyt jo kolmannen kerran 12.10.2021. Tilaisuudessa esitellään Loimaan kaupungin kokonaistilannetta, lautakuntien esityksiä tulevalle vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024 sekä sitä, miten talous saadaan pysymään tasapainossa.

Lue mediatiedote vuoden 2021 asukastilaisuudesta.

Osallistuva budjetointi -tilaisuus striimataan, joten voit seurata tilaisuutta etänä tai katsoa sen myös jälkikäteen oheisesta videolinkistä.

https://www.youtube.com/watch?v=3hK3I4_H4Uw

Muut osallistavan budjetoinnin muodot

Muita rahankäytön vaikuttamismahdollisuuksia ovat osallistuva budjetointi (osbu), jossa kuntalaisilla on mahdollisuus päättää tietyn summan käytöstä. Lisäksi nuorilla on vastaava mahdollisuus päättää tietyn summan käytöstä. Lisätietoa osallistumisesta löytyy seuraavista linkeistä:

Osallistuva budjetointi
Nuorten osallistumismahdollisuudet

Talouden ja toiminnan seuranta

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviossa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Talouden ja tavoitteiden toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa.

Osavuosikatsaukset laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta. Lisäksi kaupunginhallitus seuraa talouden toteutumista koko kaupungin tasolla ja valiokunnat seuraavat omien toimialojensa taloudellista toteutumista kuukausittain erillisellä raportilla.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetusten säännöksiä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava kultakin tilikaudelta maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.

Loimaan kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat:

  • tuloslaskelma
  • tase ja niiden liitetiedot
  • talousarvion toteumavertailu
  • toimintakertomus

Lisäksi tilinpäätökseen kuuluu konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksessä annetaan tiedot tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tarpeelliset lisätiedot ilmoitetaan liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen yhteydessä valtuustolle annetaan tilintarkastuskertomus, jossa esitetään tilintarkastajan tekemän tilikauden hallintoa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevan tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa esitetään, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimien jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Tarkastustoiminta – tilintarkastus ja tarkastuslautakunta

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta toteutuu ulkoisen tarkastuksen sekä sisäisen valvonnan avulla.

Ulkoinen tarkastus ja arviointi ovat toimivasta johdosta riippumatonta. Kuntalain perusteella siitä vastaa tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.
Tarkastuslautakunta arvioi kuntastrategian ja muiden valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastaja vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisesta.

Loimaan kaupungin tilintarkastusyhteisönä toimii Talvea Julkishallinnon palvelut Oy.

Tarkastuslautakunnan kuntalain mukaan asettaa valtuusto. Tarkastuslautakunta asetetaan valtuuston toimikautta vastaavien vuosien mukaan. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävä on valvoa hallinnon ja talouden toteutumista. Tilinpäätöksen yhteydessä tarkastuslautakunta esittelee valtuustolle arviointikertomuksen.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Toimielin ja sen alaiset palvelualuevastaavat vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta.