Talousarvio ja tilinpäätös

Talousarvio on kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupungin toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma. Talousarvio hyväksytään vuosittain talousarviovuodelle ja kolmelle seuraavalle vuodelle ennen edellisen loppua.

Talousarviossa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot kaupunkilaisten palvelujen tuottamista varten.

Talousarvio ja osallistaminen

Vuoden 2020 talousarvion laadinta-aikataulu ja kysely

Loimaan kaupungin talousarvion laadinnan prosessi etenee tietyllä tavoin. Se on käynnistetty kesäkuussa 2020 pidetyllä valtuuston lähetekeskustelulla ja siitä se eri vaiheiden kautta päätyy marraskuussa valtuuston päätettäväksi.

Osallistuva budjetointi osana talousarvion laadintaa

Talousarvion laadinnan yhteydessä asukkailla on mahdollisuus päästä tutustumaan talousarvioehdotuksiin ennen kaupunginhallituksen ja valtuuston päätöksiä. Talousarvioehdotus esitellään asukkaille vuosittain pidettävässä asukastilaisuudessa.

Tämä on yksi osa demokraattista päätöksentekoa ja osallistumista.

Muita rahankäytön vaikuttamismahdollisuuksia ovat kuntalaisten sekä nuorten mahdollisuus päättää tietyn summan käytöstä. Lisätietoa osallistumisesta löytyy seuraavista linkeistä:

Osallistuva budjetointi koko kaupunki

Nuorille nuorisopalveluiden sivuilla Osallistu ja vaikuta | Loimaa

Osallistuva budjetointi -asukastilaisuus

Vuonna 2019 talousarvion laadinnan yhdeksi tapahtumaksi otettiin osallistuvan budjetoinnin asukastilaisuus. Tämä tilaisuus pidettiin toisen kerran 16.9.2020. Tilaisuudessa esiteltiin Loimaan kaupungin kokonaistilannetta, valiokuntien esityksiä tulevalle vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022-2024 sekä sitä, miten talouden tasapainottaminen toteutuu. Kuultiin myös kuntalaisten mielipiteitä siitä, mitkä kaupungin palveluista koetaan jatkossa tärkeiksi ja mihin kuntalaiset haluaisivat veroeuronsa käyttää.

Lue mediatiedote vuoden 2020 asukastilaisuudesta.

Osallistuva budjetointi -tilaisuus streemattiin, joten voit myös katsoa tilaisuuden vielä jälkikäteen oheisesta videolinkistä.

Talouden tasapainottaminen osana talousarvion laadintaa

Kuntalaisen kuuleminen on erityisen tärkeää, koska talousarvion laatiminen sisältää talouden tasapainottamisen. Vaatimus talouden tasapainottamisesta on syntynyt Loimaan kaupungin heikentyneestä taloustilanteesta. Vuoden 2018 tulos oli 5,0 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuoden 2019 tulos oli 3,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taseen alijäämä yhteensä on 7,5 miljoonaa euroa. Kuntalaki velvoittaa kyseisessä taloudellisessa tilanteessa kattamaan alijäämän neljän vuoden aikana ja esittämään talouden tasapainottamistoimenpiteet taloussuunnitelmassaan.

Talouden ja toiminnan seuranta

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviossa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Talouden ja tavoitteiden toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa.

Osavuosikatsaukset laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta. Lisäksi kaupunginhallitus seuraa talouden toteutumista koko kaupungin tasolla ja valiokunnat seuraavat omien toimialojensa taloudellista toteutumista kuukausittain erillisellä raportilla.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetusten säännöksiä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava kultakin tilikaudelta maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.

Loimaan kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat:

  • tuloslaskelma
  • tase ja niiden liitetiedot
  • talousarvion toteumavertailu
  • toimintakertomus

Lisäksi tilinpäätökseen kuuluu konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksessä annetaan tiedot tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tarpeelliset lisätiedot ilmoitetaan liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen yhteydessä valtuustolle annetaan tilintarkastuskertomus, jossa esitetään tilintarkastajan tekemän tilikauden hallintoa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevan tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa esitetään, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimien jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Tarkastustoiminta – tilintarkastus ja tarkastuslautakunta

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta toteutuu ulkoisen tarkastuksen sekä sisäisen valvonnan avulla.

Ulkoinen tarkastus ja arviointi ovat toimivasta johdosta riippumatonta. Kuntalain perusteella siitä vastaa tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.
Tarkastuslautakunta arvioi kuntastrategian ja muiden valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastaja vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisesta.

Loimaan kaupungin tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Julkistarkastus Oy

Tarkastuslautakunnan kuntalain mukaan asettaa valtuusto. Tarkastuslautakunta asetetaan valtuuston toimikautta vastaavien vuosien mukaan. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävä on valvoa hallinnon ja talouden toteutumista. Tilinpäätöksen yhteydessä tarkastuslautakunta esittelee valtuustolle arviointikertomuksen.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Toimielin ja sen alaiset palvelualuevastaavat vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta.