Talousarvio ja tilinpäätös

Talousarvio on kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupungin toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma. Talousarvio hyväksytään vuosittain talousarviovuodelle ja kolmelle seuraavalle vuodelle ennen edellisen loppua.

Talousarviossa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot kaupunkilaisten palvelujen tuottamista varten.

Talousarvio ja osallistaminen

Vuoden 2024 talousarvion laadinta-aikataulu

Loimaan kaupungin talousarvion laadinnan prosessi etenee tietyllä tavoin. Se käynnistyy kesäkuussa 2024 pidettävällä valtuuston lähetekeskustelulla ja siitä se eri vaiheiden kautta päätyy marraskuussa valtuuston päätettäväksi.

Talouden ja toiminnan seuranta

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviossa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Talouden ja tavoitteiden toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa.

Osavuosikatsaukset laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta. Lisäksi kaupunginhallitus seuraa talouden toteutumista koko kaupungin tasolla ja valiokunnat seuraavat omien toimialojensa taloudellista toteutumista kuukausittain erillisellä raportilla.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetusten säännöksiä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava kultakin tilikaudelta maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.

Loimaan kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat:

  • tuloslaskelma
  • tase ja niiden liitetiedot
  • talousarvion toteumavertailu
  • toimintakertomus

Lisäksi tilinpäätökseen kuuluu konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksessä annetaan tiedot tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tarpeelliset lisätiedot ilmoitetaan liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen yhteydessä valtuustolle annetaan tilintarkastuskertomus, jossa esitetään tilintarkastajan tekemän tilikauden hallintoa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevan tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa esitetään, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimien jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Tarkastustoiminta – tilintarkastus ja tarkastuslautakunta

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta toteutuu ulkoisen tarkastuksen sekä sisäisen valvonnan avulla.

Ulkoinen tarkastus ja arviointi ovat toimivasta johdosta riippumatonta. Kuntalain perusteella siitä vastaa tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.
Tarkastuslautakunta arvioi kuntastrategian ja muiden valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastaja vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisesta.

Loimaan kaupungin tilintarkastusyhteisönä toimii Talvea Julkishallinnon palvelut Oy.

Tarkastuslautakunnan kuntalain mukaan asettaa valtuusto. Tarkastuslautakunta asetetaan valtuuston toimikautta vastaavien vuosien mukaan. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävä on valvoa hallinnon ja talouden toteutumista. Tilinpäätöksen yhteydessä tarkastuslautakunta esittelee valtuustolle arviointikertomuksen.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Toimielin ja sen alaiset palvelualuevastaavat vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta.