1.6.2022

Kaupungin strategiakyselyn tulokset

Loimaan kaupunki toteutti tulevaisuuskyselyn asukkaille ja muille sidosryhmille osana strategiatyötään huhtikuussa 2022. Sähköinen kyselylomake oli avoinna noin kolmen viikon ajan ja kyselyyn oli mahdollista vastata myös kirjallisesti Loimaan kirjastoissa. Vastauksia saatiin yhteensä 328.

Strategian ohjausryhmän puheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-Ristasen ajatuksia kaupungin strategiatyöstä ja osallistamisesta:

”Strategiatyötä on haluttu tehdä kauas katsoen, kuntalaisia ja sidosryhmä kuunnellen ja osallistaen sekä niin, että lopputuloksena syntyy vaikuttava, seurattava ja päätöksentekoa selkeästi ohjaava kuntastrategia. Olen todella iloinen siitä, kuinka laaja joukko on sitoutunut prosessiin esimerkiksi tilaisuuksiin osallistumalla, kyselyihin vastaamalla ja tulevaisuuden Loimaan menestystekijöitä pohtimalla.”

Tulevaisuuskyselyn tulokset

Vastaajista enemmistöllä oli melko myönteinen (48%) tai myönteinen (16%) mielikuva Loimaasta. Suositteluhalukkuus (NPS) jäi kuitenkin alhaisemmaksi ja jatkossa parannettavaksi. Hyvinä asioina nähtiin mm. palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien riittävyys sekä maaseutumainen ja luonnonläheinen asuminen. Tällä hetkellä Loimaa nähtiin rauhallisena ja turvallisena, mutta jatkossa Loimaan toivottiin olevan turvallisen lisäksi myös kehittyvä ja viihtyisä paikkakunta.

Eniten vastaajia mietitytti väestömuutoksiin liittyvät tekijät eli asukasmäärän kehitys ja ikääntyminen. Vastaajia pyydettiin myös valitsemaan korkeintaan viisi asiaa, joiden kehittämisellä uskottiin olevan eniten myönteistä vaikutusta Loimaan tulevaisuuteen. Useimmiten valittiin lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät asiat sekä varhaiskasvatus, perusopetus ja 2. asteen opetus. Tämän jälkeen useimmiten valittiin liikuntamahdollisuuksien ja -reittien kehittäminen sekä joukkoliikenne- ja junayhteyksien kehittäminen muihin kuntiin.

Tulevaisuuskyselyn tulokset

”Tulevaisuuden suuntaviivoiksi ovat hahmottumassa asumisympäristön houkuttelevuuteen ja viihtyisyyteen, osaavan työvoiman saatavuuteen, lasten ja nuorten hyvinvointiin, liikkumisen ja harrastamisen edistämiseen, kylien elinvoimaisuuteen ja Loimaan kaupungin työnantajaroolin kehittämiseen liittyvät teemat. Strategiatyö jatkuu elokuuhun saakka. Toivon, että yhä edelleen kuntalaiset ja muut Loimaalla vaikuttavat tahot antavat aktiivisesti palautetta ja ideoita yhteiseen tärkeään työhömme.”, tulkitsee Mäki-Punto-Ristanen kyselyn ja muun osallistamisen tuloksia.

Tulevaisuuskyselyn ja teemailtojen vastauksia ja terveisiä käsiteltiin valtuuston ja johtoryhmän strategiaseminaarissa 9.5.2022 Sarka-museolla.

Tutustu myös Strategia 2022 -sivuun.