21.9.2020

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta

Kauniston sora Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista jatkolupaa maa-ainesten ottamiseen Loimaan kaupungin Pappisten kylään kiinteistölle 430-431-3-2. Alue sijaitsee Koivusaarentien välittömässä läheisyydessä sen pohjoispuolella. Maa-ainesten ottamis-suunnitelman mukaan ottamisalueen pinta-ala on 1,13 ha. Suunniteltu ottamisalue kuuluu Oripäänkankaan I-luokan pohjavesialueeseen (veden hankintaa varten tärkeä pohjavesialue). Alueella on tehty maa-ainesten ottoa myös aiemmin. Edellisen maa-ainesluvan voimassaolo päättyi tammikuussa 2020. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 17.9. – 19.10.2020 välisenä aikana Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristötoimialan toimistossa, osoitteessa Loimijoentie 74. Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on oikeus tehdä asiasta muistutus. Muilla on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena viimeistään 19.10.2020 kello 15.00 osoitteella Loimaan kaupunki, Tekniikka ja ympäristötoimiala, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro. Elinympäristövaliokunnan lupajaosto