4.5.2020

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta

Elinympäristövaliokunnalle on saapunut maa-aineslupahakemus

Ari Turkumäki hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista jatkolupaa maa-ainesten ottamiseen Loimaan kaupungin Metsämaan kylään Jyrkky (RNo 4:32) –nimiselle tilalle.Alue sijaitsee Loimaan kaupungin Metsämaan kylän Kollasenkulmalla. Ottamisalue on Valtatie 2:n välittömässä läheisyydessä sen pohjoispuolella. Maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan ottamisalueen pinta-ala on 2,86 ha. Suunniteltu ottamisalue kuuluu Leppikankaanselkään, joka on Karkkilasta Poriin ulot-tuvaa pitkittäisharjujaksoa. Alue kuuluu I-luokan pohjavesialueeseen (veden hankintaa varten tärkeä pohjavesialue).


Alueella on tehty maa-ainesten ottoa myös aiemmin. Edellisen maa-ainesluvan voimassaolo päättyi vuonna 2017.


Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 5.5. – 4.6.2020 välisenä aikana Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristötoimialan toimistossa, osoitteessa Loimijoentie 74.


Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on oikeus tehdä asiasta muistutus. Muilla on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena viimeistään 4.6.2020 kello 15.00 osoitteella Loimaan kaupunki, Tekniikka ja ympäristötoimiala, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Loimaalla 30.4.2020

Elinympäristövaliokunnan lupajaosto