13.4.2023

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta

Läänin Kuljetus Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten (kalliokiviaines) ottamiseen Loimaan kaupungin Pahikaisten kylässä tiloilla Varkaanmäki, kiinteistötunnus 430-429-2-15 ja Louhimo, kiinteistötunnus 430-429-5-3, osoitteessa Oripääntie 318, 32410 Loimaa.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan ottamisalueen pinta-ala on noin 12,5 ha ja kaivualueen ala on 1 ha. Maa-aineksia on tarkoitus ottaa lupa-aikana 85 000 m3ktr, vuotuinen ottomäärä on keskimäärin 28 333 m3ktr. Ottamissyvyys on määritetty tasolle +85,00 (N2000). Keskimääräinen ottamiskorkeus on n. 8,5 metriä. Kyseessä on vanha kalliokiviaineksen ottoalue, jolla on aiempaa ottotoimintaa. Edellisen alueelle sijoittuva maa-ainesluvan voimassaolo on päättynyt kesäkuussa 2021. Uutta maa-aineslupaa haetaan kolmeksi vuodeksi.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 14.4.-22.5.2023 välisenä aikana Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristötoimialan toimistossa, osoitteessa Loimijoentie 74, sekä sähköisesti osoitteessa julkipano.fi.

Tämä kuulutus on julkaistu kaupungin verkkosivuilla 14.4.2023. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on oikeus tehdä asiasta muistutus. Muilla on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena viimeistään 22.5.2023 kello 15.00 osoitteella Loimaan kaupunki, Tekniikka ja ympäristötoimiala, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai sähköisesti julkipano.fi -palvelun kautta.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto