Liikuntakyselyn tulokset.

1.11.2023

Yli 70 -vuotiaiden liikuntakyselyn yhteenveto ja tuloksia

Liikuntapalvelut toteuttivat kevään 2023 aikana Liikunta ja digiä loimaalaisille -hankkeeseen sekä asumisen teemavuoteen liittyen liikuntakyselyn yli 70-vuotiaille loimaalaisille.

Kyselyn kohderyhmä oli yhteensä 4842 kuntalaista ja kysely toteutettiin sekä verkko- että paperilomakkeella. Vastauksia liikuntakyselyyn saatiin yhteensä 573 kpl ja kyselyn vastausprosentti oli 11,8 %.

Kyselyn tavoitteena oli auttaa ymmärtämään loimaalaisten ikäihmisten toimintakyvyn kriittisiä tekijöitä käytännön tasolla, ja auttaa liikuntaan ja asuinympäristöjen kehittämiseen liittyvää suunnittelua ja päätöksentekoa. Kyselyn avulla oli myös tarkoitus sitouttaa ikäihmisiä ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja toimintakyvystään, sekä ohjata heitä liikuntapalveluiden ja mahdollisuuksien pariin herättelemällä kiinnostus liikunnan monipuolisuuteen ikääntyvän arjessa.

Kysely mahdollisti myös palautteen keräämisen kaupungin liikuntapalveluihin sekä liikuntapaikkoihin liittyen. Loimaalla liikuntakyselyn tuloksia voidaan hyödyntää tulevien vuosien suunnittelussa ja päätöksenteossa liittyen kaupungin liikuntapalveluihin sekä liikuntapaikkoihin. Vaikka kyselyyn vastanneet olivat pääosin tyytyväisiä, kyselyn avointen vastausten perusteella voidaan todeta asioissa olevan myös kehittämisen ja monipuolistamisen varaa.

Vuonna 2040 joka neljäs suomalainen on täyttänyt 75-vuotta

Eliniän noustessa ovat myös toimintakykyiset vuodet lisääntyneet, mutta toimintakyky heikkenee nopealla tahdilla ikävuosien 70–80 välillä. Kuntien tehtävänä on edistää ikääntyneiden fyysistä aktiivisuutta, liikuntaa ja osallisuutta.

Loimaalla liikuntakyselyyn vastanneista 64 % asui omakotitalossa ja 66 % yhdessä toisen henkilön kanssa.  Eliniän noustessa ja ikääntyneiden määrän kasvaessa yhä useamman odotetaan pärjäävän kotona entistä pidempään.

Liikuntakyselyyn vastanneista suurin osa arvioi omaa terveystilannettaan hyväksi (n. 44 %) tai kohtalaiseksi (n. 42 %), ja lisäksi vain noin 10 prosentilla oli käytössään apuväline sisätiloissa. Ulkona liikuttaessa 27 % kertoi käyttävänsä apuvälinettä. Kyselyyn vastanneiden toimintakyvyn voidaan näin ollen todeta olevan heidän oma-arvionsa mukaisesti hyvällä ja kohtuullisella tasolla.

Omasta toimintakyvystä huolehtiminen on tärkeää, mutta sitä voidaan tukea myös erilaisilla palveluilla. Ikäihmisten liikkumista voidaan edistää mm. matalan kynnyksen liikuntaneuvonnalla, ohjatuilla liikuntaryhmillä sekä tarvittavilla tukipalveluilla.

Ikäihmiset tarvitsevat liikuntaneuvontaa, jossa otetaan huomioon heidän elämänkokemuksensa, tuetaan pystyvyyttä ja omia valintoja sekä kannustetaan liikkumaan. Neuvonnassa ikäihmiselle jaetaan tietoa liikunta mahdollisuuksista ja liikunnan merkityksestä, otetaan puheeksi arjen liikkumisen mahdollisuuksia sekä laaditaan liikkumissuunnitelma.

Kyselyn tuloksia

Loimaalaiset ikäihmiset harrastavat säännöllisesti liikuntaa. Jopa 59 % vastaajista ilmoitti liikkuvansa omatoimisesti päivittäin tai lähes joka päivä. Suurin osa vastaajista koki psyykkisen- ja fyysisen hyvinvointinsa hyväksi tai melko hyväksi.

Kävely, pyöräily, luonto- ja hyötyliikunta olivat harrastetuimpien liikuntamuotojen joukossa. Avoimissa vastuksissa korostuikin ulkoilu ja hyötyliikunta.

Ikääntymisen myötä monet sairaudet ja oireet sekä toiminnanvajavuudet yleistyvät. Kyselyyn vastanneista hieman reilu puolet (n. 52 %) kertoi, ettei mikään sairaus rajoita liikunnanharrastamista, kun taas vajaa puolet ilmoitti, että esimerkiksi verenpainetauti tai tuki- ja liikuntaelinsairaudet haittaavat harrastamista.

Liikuntakyselyssä kohderyhmän liikunta-aktiivisuutta tutkittiin kahdella kysymyksellä, joissa selvitettiin viikossa tapahtuvaa liikunnan määrää ja kestoa, sekä toisessa lihaskuntoa ja tasapainoa kehittävän liikunnan määrää.

Liikuntakyselyssä vastaajat antoivat myös itsearvioinnin liikkumiskyvystään. Vastaajien käsitys omista fyysisitä kyvyistä oli pääosin positiivinen ja suurimmalla osalla vastaajista arjen toiminnot sujuivat vaikeuksitta. Arvioitaviin osa-alueisiin kuului mm. porrasvälin kulkeminen ja 500 metrin tai 2 kilometrin matkan käveleminen ja luonnossa liikkuminen.

Liikkumista ja liikunnan harrastamista estäviä tekijöitä kysyttäessä kohderyhmän suurimmat sisäiset tekijät olivat laiskuus ja saamattomuus sekä väsymys. Lisäksi vähäinen kiinnostus liikuntaa kohtaan ja terveydelliset syyt vaikuttivat liikunnan harrastamiseen. Ulkoiset tekijät eivät nousseet kyselyssä liikkumista rajoittaviksi tekijöiksi niin selkeästi kuten sisäiset.

Liikuntaneuvonta, -ryhmät ja viestintä

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että liikunnan terveysvaikutusten ja ikäihmisten toimintakyvyn ylläpidon näkökulmasta viestintää ja henkilökohtaista ohjausta tulisi lisätä kohderyhmässä liikkumisen esteiden madaltamiseksi. Ikäihmisille kohdennettu liikuntaneuvonta ja liikkumaan houkuttelevat ja läheltä löytyvät liikuntapaikat voisivat ratkaista näitä haasteita.

Liikuntapaikkojen ja palveluiden kehittäminen

Liikkumista lisääviksi tekijöiksi kyselyssä nousivat hyvin hoidetut liikuntapaikat ja kevyenliikenteenväylät sekä lähiliikuntapaikat. Valaistus, esteettömyys ja esimerkiksi levähdyspenkit lisäävät turvallisuutta liikkumiseen. Lisäksi maksuttomat liikuntaryhmät ja palvelut tai edulliset liikuntapaikkamaksut kannustavat kohderyhmää liikkumaan.

Liikuntapalveluita ja liikuntapaikkoja tullaan kehittämään yhteistyössä käyttäjien kanssa, ottaen huomioon erityisesti palveluiden saavutettavuus, esimerkiksi lähiliikuntapaikat, ja esteettömyys liikuntapaikoilla.

Sosiaalinen vaikutus

Liikunnalla on vahva sosiaalinen vaikutus kaikissa ikäryhmissä, mutta ikäihmisten kohdalla sosiaalinen vaikutus kasvaa. Yhdessä tekeminen ja yhteenkuuluvuus voi parantaa elämänlaatua monen ikäihmisen kohdalla ja ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Liikuntapalvelut ja Loimaan seurakunta järjestivät keväällä 2023 Ulkoiluystäväkoulutuksen, jossa vapaaehtoiset kouluttautuivat ulkoiluystäväksi iäkkäälle. Koulutus kuuluu Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan. Liikuntakyselyn perusteella ulkoiluystävätoimintaa, ulkoiluystävien koulutusta ja ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä jatketaan myös tulevaisuudessa.

Seniorikortti 70+ vuotiaille

Loimaalla otettiin käyttöön seniorikortti syyskuussa 2023, jonka avulla yli 70-vuotiaat loimaalaiset voivat hyötyä sekä liikunnan että kulttuurin palveluista varsin edullisesti. Seniorikortin tarkoituksena on kannustaa omaehtoiseen liikkumiseen sekä kulttuurin pariin.

Liikuntakyselyn uusinta ja jatkokäyttö

Loimaalla ei ole aikaisemmin toteutettu liikuntakyselyitä, eikä näin ollen tietoa 70- vuotiaiden kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta tai ajatuksista ja toiveista ole ollut aikaisemmin saatavilla vertailupohjaksi.

Liikuntaa ja digiä loimaalaisille -hankkeen puitteissa toteutettu liikuntakysely toimii tulevaisuudessa pohjana uusille kyselyille. Liikuntapalvelut suosittelevat, että vastaava kysely toteutettaisiin 3 vuoden välein.

Kysely on sovellettavissa myös muiden kohderyhmien kyselyiden pohjaksi, jolla voidaan kerätä eri kohderyhmien ajatuksia ja ideoita erityisesti liikuntapaikkojen ja liikuntapalveluiden olosuhteiden kehittämiseksi.

70+ Liikuntakyselyn raportti pdf-muodossa