4.5.2020

Maanomistajia kannustetaan vesiensuojelutoimiin Loimaan Hanhijoella

Loimaalla sijaitsevan Hanhijoen valuma-alueelle on valmistunut vesienhoidon yleissuunnitelma, jolla pyritään edistämään kalataloudellisesti ja luontoarvoiltaan arvokkaan Hanhijoen ominaispiirteiden säilymistä ja vahvistumista. Valonian laatimassa suunnitelmassa kuvaillaan Hanhijoen erityispiirteet, nykytila sekä suositukset vesien hoidon ja vesien tilan parantamiseksi.

Koti alkuperäiselle taimenkannalle

Hanhijoki on pieni savimaiden halki kulkeva joki, joka laskee Loimaan Alastarolla Kokemäenjoen vesistöalueeseen kuuluvaan Loimijokeen. Hanhijoen valuma-alue on tyypillistä varsinaissuomalaista maatalousmaisemaa, sillä alueesta reilu kolmannes on peltoa. Valuma-alueen erityispiirteenä ovat vesistön latvaosiin sijoittuvat pohjavesialueet, joista purkautuva pohjavesi virtaa lukuisten purojen kautta Hanhijokeen. Pohjavesivaikutteisuuden vuoksi Hanhijoki poikkeaakin muista Loimijoen alaosan sivujoista. Hanhijoen alueella esiintyy pohjavesivaikutuksesta riippuvaisia, arvokkaita luontotyyppejä ja eliölajeja, kuten alkuperäinen uhanalainen taimenkanta.

Hanhijoen taimen

Suosituksia vesien hoitoon ja vesiensuojeluun

Hoitosuunnitelmassa tarjotaan maanomistajille ja alueen muille toimijoille suosituksia siihen, miten vesiensuojelu huomioidaan paremmin alueen merkittäviä luontoarvoja ylläpitäen. Suunnittelussa on kartoitettu alueen ominaisuudet, kuormituslähteet ja tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi, joiden pohjalta esitetään suositeltavat vesienhoidon toimenpiteet.

Etenkin Hanhijoen latvapuroissa on useita kohteita, joissa voidaan toteuttaa taimenen elinolosuhteita parantavia kunnostuksia. Laajempina toimenpiteinä voidaan poistaa tai muuntaa vaellusesteinä toimivia rakenteita uomissa. Valuma-alueen vesitaloushankkeissa tulisi suosia kevennettyjä menetelmiä perinteisten perkausten sijaan ja edistää maanomistajayhteistyötä aktivoimalla alueella toimivat ojitusyhteisöt. Maa- ja metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä on pyrittävä vähentämään ravinnekuormitusta sekä huomioimaan luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Myös haja-asutusalueella jätevesien käsittelyä tulisi tehostaa ja mahdollisuuksien mukaan liittyä kunnalliseen viemäriin.

Hanhijoen latvoilta peltoaukealta

Neuvontaa tarjolla

Hanhijoen vesienhoidon yleissuunnitelman on laatinut Varsinais-Suomen kuntien ympäristö- ja ilmastotyöhön erikoistunut asiantuntijaorganisaatio VALONIA Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilauksesta. Suunnittelutyön tavoitteena on aktivoida alueen toimijoita vesiensuojelutyössä.

Vesiensuojelu- ja vesistökunnostustoimintaan on saatavilla neuvontaa usealta eri taholta:

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY ry) Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon –hanke
Hanna Alajoki, hanna.alajoki@kvvy.fi, p. 03 246 1231

VALONIA Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto
Jarkko Leka, jarkko.leka@valonia.fi, p. 040 197 2265

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Sanna Kipinä-Salokannel, sanna.kipina-salokannel@ely-keskus.fi, p. 0295 022 879

Lataa Loimaan Hanhijoen vesienhoidon yleissuunnitelma.