Fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, jalkaterapia ja apuvälinepalvelut

Fysioterapia

  Fysioterapian keskitetty puhelinaika arkisin klo 8-9

puh. 02 761 2342

Fysioterapian toiminnan tavoitteena on edistää väestön liikunta-, toiminta- ja työkykyä fysioterapian keinoin. Yhteistyössä muun terveydenhuollon henkilökunnan ja omaisten kanssa asiakasta ohjataan käyttämään omia voimavarojaan terveytensä ja toimintakykynsä säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

Fysioterapeutin yksilövastaanotto on Pääterveysasemalla ja Alastaron terveysasemilla. Fysioterapiaan tullaan terveyskeskuslääkärin lähettämänä tai sovitusti erikoissairaanhoidon jatkohoitona. Ryhmätoimintaa on Pääterveysasemalla.

Fysioterapeutit toimivat yhteistyössä lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa.

Kotikäynneillä arvioidaan apuvälinetarvetta, kodin muutostöitä ja tuetaan kotona selviämistä.

Myös Loimaan akuuteilla kuntoutusosastoilla, kotihoidossa ja palveluasunnoilla työskentelee fysioterapeutti.


Puheterapia

Puh. 02 761 2373 tai 02 761 2353

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, arvioida ja kuntouttaa puheen, kielen, äänen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen häiriöitä sekä syömisen ja nielemisen ongelmia. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.

Puheterapiapalveluita tarjotaan Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelujen alueen asukkaille, mutta painopiste on alle kouluikäisten lasten arvioinnissa ja kuntoutuksessa. Lapset tulevat puheterapiaan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä, aikuiset lääkärin lähetteellä. Asiakas kutsutaan puheterapiajonosta vuorollaan kirjeitse tai puhelimitse.

Tavallisimpia puheterapiaan ohjautumisen syitä lapsilla ovat viivästynyt puheenkehitys, kielellinen erityisvaikeus sekä puhemotoriikan, puheen sujuvuuden (esim. änkytys) ja äänen häiriöt. Puheentuoton häiriöistä lievimpiä ovat artikulaation eli ääntämisen virheet, joiden kuntoutus tapahtuu ensisijaisesti säännöllisen kotiharjoittelun turvin. Aikuiset ohjautuvat puheterapiaan esim. aivoverenkiertohäiriöistä, aivovammoista tai etenevistä neurologisista sairauksista seuranneiden kielellisten, puhemotoristen tai nielemisen vaikeuksien vuoksi. Myös äänihäiriöstä tai änkytyksestä kärsivä aikuinen voidaan ohjata puheterapeutille.

Puheterapeutin vastaanotto sijaitsee Loimaan pääterveysaseman tiloissa,  Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa

 

Toimintaterapia

Puh. 02 761 2357

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota voi toteuttaa laillistettu toimintaterapeutti. Toimintaterapiassa pyritään löytämään asiakkaalle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Toimintaterapiassa tuetaan ja mahdollistetaan asiakkaan kotona selviytymistä. Terapiassa pyritään vaikuttamaan asiakkaan toimintamahdollisuuksiin, joita saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset, sairaudet tai vammat. Toimintaterapian asiakas voi olla lapsi, nuori, aikuinen tai seniori.

Toimintaterapia-arvioon tarvitaan lähete terveydenhuollon ammattilaiselta. Toimintaterapeutti voi tehdä myös suosituksen asunnon muutostöistä sekä ohjata asiakasta ja hänen läheisiään löytämään uusia toimintatapoja arjesta selviytymiseen.

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapeutti arvioi lapsen kehityksen osa-alueita ja selviytymistä arkipäivän toiminnoista. Arvion pohjalta suunnitellaan mahdollinen toimintaterapiajakso. Toimintaterapia on tavoitteellista kuntoutusta.

Toimintaterapeutin vastaanotto sijaitsee Loimaan pääterveysaseman tiloissa,  Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa

 

Jalkaterapia

Puhelinaika ma-pe klo 10-11, puh. 02 761 2358

Jalkaterapian tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan liikkumis- tai toimintakykyä jalkaterapian keinoin. Jalkaterapiassa arvioidaan, hoidetaan ja kuntoutetaan erilaisia jalkojen ongelmia. Arvion perusteella annetaan yksilöllistä ohjausta ja tuetaan asiakkaan selviytymistä alaraajaongelmiensa kanssa. 

Jalkaterapian suurimman asiakasryhmän muodostavat diabeetikot, joilla on sairauden vuoksi suurentunut riski vaikeille jalkaongelmille, kuten pitkäaikaisille jalkahaavoille.

Jalkaterapeutin vastaanotto sijaitsee TYKS Loimaan sairaalassa, D2, Seppälänkatu 15-17, Loimaa.  Jalkaterapiaan tullaan lääkärin tai diabeteshoitajan lähetteellä. Ajanvaraukset tehdään puhelimitse jalkaterapeutin puhelinajalla.


Apuvälinepalvelut

  Perjantain aukioloaika 1.2.2020 alkaen klo 9-11

Apuvälinelainaamo on avoinna
maanantai, keskiviikko ja perjantai klo 12-15

Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Puhelinaika ma-pe klo 8-9
puh. 02 761 2341Apuvälineitä lainataan väliaikaiseen tai pitkäaikaiseen käyttöön. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukeminen tarkoituksenmukaisilla apuvälineillä. Apuvälineiden saatavuusperusteissa noudatetaan valtakunnallisia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita. Apuvälineet tilataan Varsinais-Suomen Alueellisesta Apuvälinekeskuksesta.

Varaa aika apuvälinesovitukseen.

päivitetty: 17.1.2020