Talous

Talousarviot ja -suunnitelmat

Talousarvio on kunnan kokonaistalouden suunnitelma ja kunnan toiminnan ohjausväline.  Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samassa yhteydessä valtuuston pitää hyväksyä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Loimaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin vuoden 2019 talousarvion 10.12.2019

Talousarvio 2019, taloussuunnitelma 2020 2021.pdf

TA 2018 Loimaan Vesi,.pdf

Talouden seuranta

Säännöllinen raportointi on osa kaupungin seuranta- ja johtamisjärjestelmää ja muodostaa rungon sisäiselle valvonnalle ja riskien hallinnalle.  Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus, toiminnan eettisyys ja yhteiskunnallinen vastuullisuus, verovarojen tuloksellinen ja moitteeton käyttö ja toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin riittävyys ja oikeellisuus.

Toimielimen esittelijä huolehtii siitä, että toimielin saa käsiteltäväkseen vähintään kaksi kertaa vuodessa osavuosikatsauksen sekä säännölliset toiminta- ja talousraportit.


Osavuosikatsaus 30.4.2019

Tilinpäätökset, tarkastuskertomukset ja arviointikertomukset

Tilinpäätös kertoo kunnan edellisen kalenterivuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen laatii kaupunginhallitus, joka antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Sen jälkeen tarkastettu tilinpäätös tulee valtuuston käsiteltäväksi. Valtuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kesäkuun loppuun mennessä.

 

Arviointikertomus 2018.pdf

 Tilintarkastuskertomus 2018.pdf

Loimaan kaupungin tilinpäätös 2018

 

päivitetty: 17.9.2019