Akuutit kuntoutusosastot ja avosairaala

Tyks Loimaan sairaalan tiloissa toimii kaksi osastoa, joissa hoidetaan akuutti-, kuntoutus- sekä tutkimus- ja arviointihoitoa tarvitsevia potilaita. Hoitojakson tavoitteena on kuntouttaa potilas takaisin omaan kotiin.

Miten palvelemme

Akuutti vuodeosastohoito

Akuuteilla kuntoutusosastoilla hoidetaan päivystyksestä äkillisen hoidon tarpeen vuoksi osastolle tulleita tai muista sairaaloista somaattista jatkohoitoa tarvitsevia kaikkien erikoisalojen potilaita. Potilaat hoidetaan diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti potilaan sairauksien vaatimalla tavalla. Potilaat voivat olla joko perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lääkärin hoitovastuulla. Hoito on kokonaisvaltaista ja akuutin sairauden korjaamisen lisäksi keskitytään erityisesti toimintakyvyn palauttamiseen.

Kuntouttava hoito

Akuuteilla kuntoutusosastoilla hoidetaan sairaalaosastoilta jatkohoitoon siirtyneitä potilaita, joilla on akuutti kuntoutustarve, sekä erityisesti ikääntyneitä potilaita, joilla on kotihoidossa todettu tehostetun kuntoutuksen tai toimintakyvyn arvioinnin tarve eikä kuntoutusta pystytä toteuttamaan kotihoidossa.

Toimintamme tavoite

Kaikessa vuodeosastolla toteutettavassa hoidossa tavoitteena on akuutin sairauden lisäksi aina toimintakyvyn palauttaminen. Kuntoutuksen tavoitteena on saada potilaat toimintakyvyltään sellaisiksi, että elämä omassa kodissa tai siihen verrattavassa paikassa on mahdollista.

Varhainen mobilisointi on ensiarvoisen tärkeää, siksi kuntoutus aloitetaan välittömästi osana hoitoa potilaan omat voimavarat huomioiden. Kaikille potilaille taataan heidän tarpeidensa mukaan terveyttä, toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää yksilöllistä, potilaan kokonaisvaltaisesti huomioon ottavaa ja suunnitelmallista hoitoa. Potilaan omaiset pyritään ottamaan mukaan hoidon joka vaiheessa.

Hoitoon osallistuva moniammatillinen työryhmä

  • osastonlääkäri, jolla on mahdollisuus konsultoida erikoislääkäreitä
  • sairaanhoitajat, lähihoitajat, osastofarmaseutti, fysioterapeutit, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, osastonsihteerit ja laitoshuoltajat
  • sairaalapastori järjestää hartaustilaisuuksia ja on tarvittaessa asiakkaitten tukena
  • kotihoidon intensiivitiimi vahvistaa asiakkaiden kotiutusta ja jatkohoidon järjestämistä

Avosairaala

Akuutti kuntoutusosasto B1:n yhteydessä toimii avosairaala. Avosairaalassa annetaan sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai asumispalveluyksikössä. Toiminta on vaihtoehto osastolla annettavalle hoidolle. Avosairaalassa annetaan potilaille esim. IV-antibioottihoitoja, veritiputuksia, suoritetaan   vaikeita haavanhoitoja sekä hoidetaan saattohoitopotilaita. Avosairaalassa hoidetaan yli 16 vuotiaita potilaita. Potilaaksi tullaan lääkärin lähetteellä. Potilas voi siirtyä osastohoitoon terveydentilan niin vaatiessa. Tarvittaessa avosairaalahoito voidaan toteuttaa osastolla.

Potilas voi olla avosairaalan hoidossa, kun hän selviää arjen päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, läheisten tai tukipalveluiden avulla.  Avosairaalan potilaiksi eivät sovellu päihdeongelmaiset. Avosairaalan sairaanhoitajat tekevät hoitokäyntejä arkisin ja viikonloppuisin klo 07.30– 21.00.  Lääkäri tekee tarvittaessa kotikäyntejä.

Yöaikaan avosairaalan potilaat voivat ottaa yhteyttä Loimaan akuutti kuntoutusosasto B1:lle.