Sosiaalipalvelujen ja asiakkaan oikeuksien valvonta

Sosiaaliasiamies

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa asiakasta 23 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa (muistutus)
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kaupungissa ja antaa siitä selvitys vuosittain kaupunginhallitukselle

Loimaan kaupungin sosiaaliasiamiespalveluista huolehtii Merikratos sosiaalipalvelut Oy.

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan Loimaan kaupungin sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.