Sosiaalipalvelujen ja asiakkaan oikeuksien valvonta

Sosiaaliasiamies

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa asiakasta asiakaslain tai varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa asiakasta muistutuksen ja kantelun teossa
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kaupungissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kaupunginhallitukselle
  • sosiaaliasimiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia, hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä

Loimaan kaupungin sosiaaliasiamiespalveluista huolehtii Merikratos sosiaalipalvelut Oy.

Muistutus

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan Loimaan kaupungin sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ennen muistutuksen tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa palvelua antaneen yksikön esimiehen kanssa. Muistutuksen tarkoitus on, että asiaan kiinnitetään huomiota ja jatkossa pyritään palvelemaan paremmin.