Lastensuojelu

Yhteydenoton tuen tarpeen arvioimiseksi tai lastensuojeluilmoituksen voi tehdä asiakas itse, läheinen, sukulainen tao lapsen ja perheen tilanteesta huolissaan oleva henkilö tai työntekijä. Viranomaisen yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi tehdään ensisijaisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen syynä voivat olla mm. lapsen kasvatukseen liittyvät pulmat, lapsen oireilu, vanhempien uupumus, perheen vuorovaikutuksen ongelmat, vaikea taloudellinen tilanne, päihteiden käyttö perheessä, mielenterveysongelmat ja muut arkeen liittyvät ongelmat.

Palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen selvittäminen

Kun lapsesta tai nuoresta on tehty yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi tai lastensuojeluilmoitus, aloitetaan yleensä palvelutarpeen arviointi, jonka kesto on enintään kolme kuukautta.

Palvelutarpeen arvioinnin aikana työntekijät tapaavat lasta ja perhettä tarpeen mukaan sosiaalitoimistolla, perheen kotona tai esimerkiksi lapsen koululla tai neuvolassa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös lapsen ja perheen tilannetta tuntevien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Myös perheen läheisillä on mahdollisuus osallistua sovitusti tapaamisiin. Tavoitteena on arvioida palveluntarve yhteistyössä perheen kanssa ja perheenjäsenten mielipiteet huomioiden. Arvioinnin aikana keskustellaan esimerkiksi yhteydenoton tai ilmoituksen sisällöstä ja perheenjäsenten näkemyksistä tilanteeseen liittyen, lapsen/nuoren ja perheen elämäntilanteesta, perheen kohtaamista haasteista ja ilonaiheista sekä perheenjäsenten omista näkemyksistä palveluntarpeestaan. Perheelle tarjotaan myös ohjausta ja neuvontaa sekä välitöntä tukea ja apua.

Palvelutarpeen arvioinnin päätyttyä lapsi tai nuori voi siirtyä joko sosiaalihuoltolain mukaiseen asiakkuuteen tai lastensuojelu asiakkuuteen. Jossakin palvelutarpeen arvioinneissa ei todeta tarvetta palveluille tai asiakkuudelle.

Lastensuojelu

Vanhemmat ja muut huoltaja ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta, mutta tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta. Jos vanhemmat tai huoltaja eivät jostain syystä pysty huolehtimaan lapsen hyvinvoinnista, on Suomessa yhteiskunnan velvollisuus puuttua perheen tilanteeseen. Tällöin lastensuojelun tehtävänä on turvata lapsen hyvinvointi. Aina apu ei siis ole vapaaehtoista, vaan lastensuojelulaki määrää, että lastensuojeluviranomaisten täytyy ryhtyä tietyissä tilanteissa toimiin lapsen suojelemiseksi.

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, jota toteutetaan lastensuojelun sosiaalityössä silloin, kun on päätetty, että lapsi tai nuori on lastensuojelun asiakas. Päätös tehdään akuutin tilannearvion, lastensuojelun avohuollon tukitoimien aloittamisen tai palvelutarpeen arvioinnin seurauksena. Asiakassuunnitelman laatiminen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto ovat lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua.

Lastensuojelun sijaishuoltoyksikkö Loimaankoivu

Annikki Jokinen lastenkodin johtaja 040 190 4609

Kirsi Enala vastaava ohjaaja 040 158 9872

Ohjaajien puhelin (24/7) 040 193 7583
os. Huvilakatu 33, 32200 Loimaa