Rakennustyönaikainen valvonta

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa yleisen edun kannalta rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä asioita.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. Lisäksi on huolehdittava, että rakennushankkeen kelpoisuusvaatimukset täyttävillä suunnittelijoilla ja työnjohtajilla sekä muilla hankkeessa toimivilla on riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Ennen töiden aloittamista on tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaan. Myös vastaava työnjohtaja tulee olla hyväksytty ennen töiden aloittamista. Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu mm. huolehtia, että luvassa määrätyt katselmukset ja viranomaistarkastukset pidetään ajallaan ja rakennustyön tarkastusasiakirjaa täytetään asianmukaisesti.

Hankkeesta riippuen voidaan edellyttää myös erityisalojen työnjohtajia. Rakennusluvassa on voitu määrätä rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta. Käytännössä aloituskokous edellytetään pidettäväksi omakotitalon ja sitä suuremmissa rakennushankkeissa.

Lupapäätöksessä määrätään hankkeen edellyttämät katselmukset ja viranomaistarkastukset sekä erikseen ennen eri työvaiheita rakennusvalvontaan toimitettavat erityissuunnitelmat. Katselmusten ja tarkastusten yhteydessä rakennustarkastaja tai muu rakennusvalvontaa suorittava viranhaltija voi antaa määräyksiä.

Viranhaltija voi myös määrätä säännösten-, määräysten- tai luvanvastaisesti suoritetun rakennustyön keskeyttämisestä.

Rakennustyönaikainen poikkeaminen hyväksytyistä suunnitelmista edellyttää aina rakennustarkastajan suostumusta tai uutta lupaa ja mahdollisesti naapurin kuulemista.

Rakennusvalvontaviranomainen voi käyttää hallintopakkoa, jos joku ryhtyy toimiin maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti tai lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa.

Katselmus- ja neuvonta-ajat varataan suoraan tarkastajilta.
päivitetty: 8.3.2017