Nuorisovaltuuston valinta

Nuorisovaltuusto valitaan joka toinen vuosi syksyisin vaaleilla nuorsiovaltuuston sääntöjen mukaisesti. Vuoden 2017 vaaleissa nuorisovaltuuston ehdokasasettelu päättyy 14.3.2017 ja vaalit suoritetetaan 23.4.2017.

Nuorisovaltuuston säännöt kh 24.10.2016

LOIMAAN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT

Nuorisovaltuusto

Loimaan nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöelin.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on

1. edistää ja seurata hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta, sekä edistää Loimaan kaupungin ja nuorten välistä yhteistyötä;

2. vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille. Nuorisovaltuusto voi myös toimia asiantuntijaelimenä sekä nuorten edustajana asioissa, jotka koskettavat nuoria;

3. tehdä aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa; nuorisovaltuustolla on em. asioita valmistellessaan oikeus kuulla asiantuntijoita

4. edistää osaltaan nuorille tarkoitettujen palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua;

5. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista;

6. valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja antaa toimintakertomus;

7. hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, eri kaupungin toimielinten, lautakuntien sekä kaupunginhallituksen määräämät tehtävät;

8. järjestää omaa toimintaa;

9. yhden edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeudella osallistua kunnallisten toimielinten kokouksiin edellyttäen, että ao. toimielin on tehnyt läsnäolosta päätöksen.

10. järjestää nuorten asioista kiinnostuneille tarkoitettuja avoimia foorumeita

Nuorisovaltuuston toimikausi, kokoonpano sekä valinta

Nuorisovaltuuston toimikausi ja kokoonpano

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan.

Nuorisovaltuustoon valitaan 12 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä yleisillä vaaleilla. 2

Nuorisovaltuuston valinta yleisillä vaaleilla

1. Vaalit ovat välittömät eli äänestäjät äänestävät suoraan niitä henkilöitä, jotka he tahtovat saada valituksi.

2. Nuorisovaltuustoon valitaan 12 jäsentä ja 2 varajäsentä.

3. Valituksi tulee 12 eniten ääniä saanutta ehdokasta ja varajäseniksi 2 seuraavaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta.

4. Vaalit ovat salaiset.

5. Äänioikeus on niillä nuorilla, jotka vaalivuonna täyttävät 14 -19 vuotta ja joiden kotipaikka vaalivuoden alussa on Loimaan kaupunki.

Kaikki äänioikeutetut kootaan äänioikeusrekisteriin, johon kirjataan henkilötunnus ja täydellinen nimi.

6. Vaaliviranomaiseksi kaupunginhallitus nimeää vaalitoimikunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Vaalitoimikunnan sihteerinä toimii nuorisosihteeri.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on

1) ehdokaslistan laatiminen

2) äänestystavan valitseminen sekä vaalipäivän äänestyksen järjestäminen

3) annettujen äänestyslippujen ääntenlaskenta

Kaikki vaalitoimikunnan päätökset on tehtävä päätösvaltaisessa kokoonpanossa. Vaalitoimikunta on päätösvaltainen, kun kolme jäsentä tai varajäsentä on paikalla.

7. Ehdokkaaksi voivat asettua ne nuoret, joilla on äänioikeus.

Ehdokkaaksi tulee ilmoittautua viimeistään 40. päivänä ennen vaaleja. Ehdokkaalla tulee olla vähintään 3 hengen tukiryhmä.

8. Äänestys:

Vaalitoimikunnan on

- tiedotettava vaalitoimituksesta

- valittava äänestystapa ja paikat sekä päätettävä mahdollisen ennakkoäänestyksen järjestämisestä

- laskettava ja tarkistettava äänestysliput

- laadittava vaalipöytäkirja

- tiedotettava vaalituloksesta

3

Äänestysaika

- äänestystapahtumassa äänestys alkaa klo 16 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti kello 18:aan. Kaikki ne äänestäjät, jotka ovat saapuneet ennen kello 18, ovat oikeutettuja äänestämään.

- ennakkoäänestys on erikseen sovittavalla tavalla mahdollista suorittaa vaalipäivää edeltävän viikon aikana.

9. Nuorisovaltuuston vaalipäivä on kunnallisvaalivuonna kunnallisvaalipäivän jälkeinen toinen sunnuntai ja välivuonna vastaava ajankohta.

Uuden nuorisovaltuuston kutsuu ensimmäisen kerran koolle järjestäytymiskokoukseen edellisen toimikauden nuorisovaltuuston puheenjohtaja yhdessä nuorisotoimen edustajan kanssa.

Nuorisovaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä.

Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Nuorisovaltuustosta anotaan eroa kirjallisesti nuorisovaltuustolta ja poisjääneen paikalle siirtyy varajäsen.

Nuorisovaltuuston työvaliokunnat

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluvat nuorisovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä nuorisovaltuuston sihteeri.

Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella nuorisovaltuuston käsiteltäväksi tulevia asioita, sekä huolehtia nuorisovaltuuston antamista tehtävistä. Työvaliokunnan tehtävänä on perehdyttää uudet jäsenet nuorisovaltuuston toimintaan.

Nuorisovaltuuston kokoukset

Nuorisovaltuusto kokoontuu kokonaisuudessaan vähintään neljä kertaa vuodessa.

Nuorisovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii. 4

Kutsujen lähettämistavasta sopii nuorisovaltuusto järjestäytymiskokouksessaan. Kokouskutsussa on ilmettävä paikka, aika sekä käsiteltävät asiat. Edellisen kokouksen pöytäkirja, jonka sihteeri on laatinut, tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

Nuorisovaltuuston taloushallinto

8 §

Loimaan kaupungin nuorisotoimi varaa vuosittain budjettiinsa määrärahan nuorisovaltuuston toimintaan.

9 §

Kaupunginhallitus päättää nuorisovaltuuston säännöistä. Kaupunginhallitus voi muuttaa nuorisovaltuuston sääntöjä nuorisovaltuuston tai vapaa-aikalautakunnan aloitteesta. Lisäksi kaupunginhallitus voi itsenäisesti tehdä sääntömuutoksia.

päivitetty: 28.12.2016