Melu

Melun tai häiritsevän äänen kokeminen on hyvin yksilöllistä. Meluksi voidaan kokea äänet monista eri lähteistä, kuten liikenteestä, teollisuudesta, työmaista ja ulkoilmatapahtumista.

Pitkään jatkuva melu saattaa aiheuttaa unihäiriöitä, sekä häiritä lepoa ja keskittymistä. Melu vähentää ja heikentää elinympäristön viihtyisyyttä ja laatua erityisesti asumiseen käytettävillä alueilla, sekä loma- ja virkistysalueilla.

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista

Ohjearvot ulkona

Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei kuitenkaan sovelleta yöohjearvoja.

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa 1 momentissa mainittuja ohjearvoja. Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.

Meluilmoitus

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse ympäristönsuojelumääräysten perusteella tehdä seuraavista toimista:

1. Äänentoistolaitteiden ja äänenvahvistimien tilapäisestä käytöstä ulkotiloissa arkisin klo 7 - 22 ja sunnuntaisin klo 12-22 torilla, urheilukentällä tai muulla yleisökäyttöön soveltuvalla alueella .

2. Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden käytöstä sekä rakennus- ja purkutöiden tekemisestä, mikäli erityisen häiritsevää melua aiheuttavat työvaiheet tehdään arkisin klo 7-18 välisenä aikana enintään neljän viikon ajan. Määräys ei koske yksityishenkilön talouteen liittyvää rakentamis- ja purkutyötä. Häiritsevää melua aiheuttavia töitä ei kuitenkaan saa tehdä yöaikaan klo 22-7.

3. Räjäytystyöstä, louhinnasta, lyöntipaalutuksesta tai vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta työstä, jota tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-18 välisenä aikana. Räjäytystyö voi kestää korkeintaan neljä viikkoa ja paalutustyö korkeintaan 10 päivää. Toiminnanharjoittajan on tiedotettava työmaan vaikutuspiirissä oleville naapurikiinteistöjen haltijoille meluhaittaa aiheuttavan työn laadusta, sen kestosta sekä työmaan vastuuhenkilön yhteystiedot vähintään 14 päivää ennen työn aloittamista.

4. Ilotulituksista, lentonäytöksistä, yleisölennätyksistä , näyttelyistä sekä muista vastaavista kertaluonteisista tapahtumista.

Meluilmoituslomake

päivitetty: 9.3.2015