27.4.2020

YVA-kuulutus

Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää varten käsiteltävänä Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta kos-
keva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus).

Hanke sijoittuu Huittisten, Loimaan ja Forssan kaupunkien sekä Humppilan ja Jokioisten kuntien alueelle.

Tarkasteltavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 69 kilometriä.
Uudella Huittisten ja Forssan välisellä 400 kilovoltin (kV) voimajohtoyhteydellä lisätään sähkönsiirtokapasiteettia ja parannetaan energiatehokkuutta. Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, koska se rajoittaisi valtakunnallista sähkön siirtoa eikä kantaverkkoyhtiö tällöin toimisi sähkömarkkinalain mukaisesti.


Uusi voimajohto sijoittuu pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen pohjoispuolelle Kolsi–Forssa  110 kV voimajohdon paikalle, joka uusitaan uuden 400 kV voimajohdon rakentamisen yhteydessä. Useita 110 kV:n voimajohdon osuuksia siirretään erillisestä maastokäytävästä uuden 400 kV:n voimajohdon väliorteen.

Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä on Huittisissa sekä Jokioisten reittiosuudella:


• Huittisten sähköaseman läheisyydessä uusi 400 kV voimajohto joko sijoittuu nykyisten 400 kV voimajohtojen eteläpuolelle ja nykyinen 110 kV voimajohto Kolsi-Forssa jää  omaan maastokäytäväänsä (Huittisten läntinen vaihtoehto A-B1-C) tai uusi 400 kV voimajohto sijoittuu omassa uudessa maastokäytävässä itään nykyiselle Kolsi-Forssa 110 kV 
voimajohdolle Korvenkylän kohdalla (Huittisten itäinen vaihtoehto A-B2-C).


• Jokioisten Minkiöllä YVA-ohjelmavaiheen jälkeen mukaan otettu Minkiön lounainen vaihtoehto (P-Q1-R) seuraa nykyistä 400 kV voimajohtoa sen eteläpuolella. Minkiön läntinen alkuperäinen vaihtoehto (P-Q2-R) sijoittuu Museorautatien rautatieasema-alueen länsipuolelle nykyisen Kolsi–Forssa 110 kV voimajohdon paikalle, hyödyntäen nykyistä voimajohtoaluetta. Lisäksi tarkastellaan YVA-ohjelmavaiheen jälkeen mukaan otettua Minkiön  läntistä uutta vaihtoehtoa (P-Q1-Q2-R), joka yhdistää lounaisen ja alkuperäisen läntisen  vaihtoehdon lyhyellä omalla uudella maastokäytävällä Minkiön aseman eteläpuolella.

YVA-selostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja  sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla sekä yhteisöillä esittää mieli- pide YVA-selostuksesta.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja YVA-selostuksen nähtävillä olo
Tämä kuulutus julkaistaan 27.4.2020 ja pidetään nähtävillä 26.6.2020 saakka Varsinais-suomen ely-keskuksen verkkosivulla. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Forssan kaupungin, Huittisten kaupungin, Humppilan kunnan, Jokioisten kunnan, Loimaan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan verkkosivuilla.   
  

Arviointiselostus liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla 

Selostuksen paperiversioon voi tutustua 4.5. – 26.6.2020 alla olevissa paikoissa. (Koska koronavirusepidemia voi vaikuttaa virastojen aukioloihin, tarkistattehan ne ennalta.)


Forssan kaupunginvirasto, Turuntie 18
Huittisten kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36
Humppilan kunnanvirasto, Kisakuja 2
Jokioisten kunnanvirasto, Keskuskatu 29 A
Loimaan kaupunginvirasto, Kauppalankatu 3
Punkalaitumen kunnanvirasto, Vesilahdentie

Yleisötilaisuus
Hanketta ja arviointiselostusta esitellään sähköisessä yleisötilaisuudessa maanantaina 18.5.2020 klo 18-20. Osallistumislinkki ja -ohjeet löytyvät ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivuilta tai Fingridin sivuilta


Mielipiteiden esittäminen
YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 26.6.2020 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä julkaistaan sähköisenä ympäristöhallinnon verkkosivuilla viimeistään 24.8.2020.

Lisätietoja
Hankkeesta ja arviointiselostuksesta:
Hankkeesta vastaava: Fingrid Oyj, Satu Vuorikoski ja Pasi Saari, p. 030 395 5000,   sp. etunimi.sukunimi@fingrid.fi
YVA-konsultti: AFRY Finland Oy, Thomas Bonn, p. 010 33 20065 ja Annika Tella, p. 050 430 6421, sp. etunimi.sukunimi@afry.com
YVA-menettelystä:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Anu Lillunen, p. 0295 023 005,
sp. etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Turussa 24.4.2020
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

YVA-kuulutus