10.5.2021

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeus on 4.5.2021 on antanut päätöksen (20/0062/1) Loimaan kaupunginvaltuuston päätöstä 5/2020 (kouluverkon rakenteelliset muutokset) koskevasta kunnallisvalituksesta.

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, mikäli hallinto-oikeus antaa siihen luvan.  Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuunottamatta.

Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Kaupunginhallitus

Valitusosoitus