15.5.2024

Kuulutus Myrsky Energia Oy:n Lintukankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta, Huittinen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Myrsky Energia Oy:n Lintukankaan tuulivoimahanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, hankealueen nykytilasta sekä esitys hankkeen todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvioinnista ja YVA-menettelyn toteuttamisesta. Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla sekä yhteisöllä esittää mielipide YVA-ohjelmasta.

Hanke ja sen toteuttamisvaihtoehdot

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoiman tuotantoalueen toteuttamista Huittisten kaupungin itäosaan Lintukankaalle. Hankealue rajautuu idässä Punkalaitumen kuntarajaan ja Pirkanmaan maakuntarajaan. Loimaan kaupunki ja Varsinais-Suomen maakuntaraja sijaitsevat hankealueesta noin 4,8 km etelään. Hankealueen pinta-ala on noin 740 hehtaaria.

Suunnitellut tuulivoimalat ovat korkeudeltaan enintään 300 metriä ja yksikköteholtaan korkeintaan 10 MW.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan seuraavia toteutusvaihtoehtoja:

 • VE0: Hanketta ei toteuteta
 • VE1: Alueelle rakennetaan 9 tuulivoimalaa
 • VE2: Alueelle rakennetaan 7 tuulivoimalaa

Molemmissa toteutusvaihtoehdoissa tarkastellaan samoja sähkönsiirtovaihtoehtoja. Kaikissa sähkönsiirron vaihtoehdoissa tarkastellaan maakaapeleita, joiden jännite on korkeintaan 110 kV.

Sähkönsiirrolle tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

 • SVE 1: hankealueelta rakennetaan maakaapeli Fingridin uuteen Kolsi-Forssa voimajohtoon (110 kV), johon liityntä Kärkkäänjoen alueella. Reitin pituus on noin 9,7 km, josta 0,4 km sijoittuu Loimaan kaupungin alueelle.
 • SVE 2: Hankealueelta rakennetaan maakaapeli Fingridin uuteen Kolsi-Forssa voimajohtoon (110 kV), johon liityntä Riuttanmaan lounaispuolella.
  • SV2A: pituus on noin 8,6 km, josta 0,3 km Loimaan kaupungin alueella
  • SV2B: pituus on noin 9,1 km, josta 0,3 km Loimaan kaupungin alueella
 • SVE 3: Hankealueelta rakennetaan maakaapeli Fingridin Kolsi-Forssa voimajohtoon (110 kV), johon liityntä Korvenmaan lounaispuolella.
  • SV3A: pituus on noin 9,2 km
  • SV3B: pituus on noin 10,7 km
 • SVE4: Hankealueelta rakennetaan maakaapeli sähköasemalle Metsämaan alueella.
  • SV4A: pituus on noin 24,1 km ja se päätyy Huittisten sähköasemalle
  • SV4B: pituus on noin 26,1 km ja se päätyy Huittisten sähköasemalle
  • SV4C: pituus on noin 25,0 km ja se päätyy SUN 2- aurinkovoimahankkeen itäiselle sähköasemalle
 • SVE5: Hankealueelta rakennetaan maakaapeli SUN 2- aurinkovoimalahankkeen itäiselle sähköasemalle Metsämaan alueella. Reitin pituus on noin 22,5 km.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja YVA-ohjelma nähtävillä olo

Kuulutus julkaistaan 15.5.2024 ja pidetään nähtävillä 13.6.2024 saakka osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan myös Huittisten kaupungin, Punkalaitumen kunnan, Sastamalan kaupungin ja Loimaan kaupungin verkkosivuilla.

Arviointiohjelmasta on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/Lintukankaan-tuulivoimahanke-YVA

Arviointiohjelmasta on nähtävillä paperiversio 15.5.-13.6.2024 seuraavissa paikoissa:

 • Huittisten kaupungintalo (Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen)
 • Huittisten pääkirjasto (Lauttakylänkatu 26, 32700 Huittinen)
 • Punkalaitumen kunnantalo (Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun)
 • Loimaan kaupungintalo (Ylistaronkatu 36, 32200 Loimaa)

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 6.6.2024 klo 17.30–19.30 Huittisten kaupungintalolla, valtuustosalissa (Risto Rytin katu 36). Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki ja -ohjeet julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/Lintukankaan-tuulivoimahanke-YVA

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 13.6.2024 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

Yhteysviranomaisen lausunto

Yhteysviranomaisen lausunto julkaistaan sähköisenä ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/Lintukankaan-tuulivoimahanke-YVA viimeistään 12.7.2024.

Lisätietoja

Hankkeesta ja arviointiohjelmasta:
Hankkeesta vastaava: Myrsky Energia Oy, Ilkka Oikarinen, 044 508 1981, ilkka.oikarinen@myrsky.fi

YVA-konsultti: Ecobio Oy, Marja Savolainen, 020 7656149, marja.savolainen@ecobio.fi

YVA-menettelystä:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ylitarkastaja Kirsi Nieminen, p.0295 022 119, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Turussa 15.5.2024
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

LIITTEET

Kuulutus, YVA-ohjelma, Lintukankaan tuulivoimahanke

Mielipidelomake, Lintukankaan tuulivoimahanke

Kuulutus- ja lausuntopyyntö, Lintukankaan tuulivoimahanke