13.4.2023

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta

Kauniston Sora Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten (sora ja hiekka) ottamiseen Loimaan kaupungin Mellilän alueella tilalla Nikkilä, kiinteistötunnus 430-431-1-116, Osoitteessa Koivusaarentie 335, 32300 MELLILÄ.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan ottamisalueen pinta-ala on 1,94 ha ja kaivualueen ala on 1,86 ha. Maa-aineksia on tarkoitus ottaa lupa-aikana 142 060 m3ktr, vuotuinen ottomäärä on keskimäärin 14 206 m3ktr. Ottamissyvyys on määritetty tasolle +83,00 (N2000). Kyseessä on vanha soranottoalue, jolla on aiempaa ottotoimintaa. Uuden luvan myötä ottaminen etenee itään. Nykyisen alueelle sijoittuva maa-ainesluvan voimassaolo päättyy kesäkuussa 2023. Uutta maa-aineslupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 14.4.-22.5.2023 välisenä aikana Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristötoimialan toimistossa, osoitteessa Loimijoentie 74, sekä sähköisesti osoitteessa julkipano.fi.

Tämä kuulutus on julkaistu kaupungin verkkosivuilla 14.4.2023. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on oikeus tehdä asiasta muistutus. Muilla on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena viimeistään 22.5.2023 kello 15.00 osoitteella Loimaan kaupunki, Tekniikka ja ympäristötoimiala, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai sähköisesti julkipano.fi -palvelun kautta.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto