16.2.2023

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta

Veljekset Wallin Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten (sora) ottamiseen Loimaan kaupungin Majanojan kylässä tilalla Soramäki, kiinteistötunnus 430-442-2-77, osoitteessa Kotiniementie Loimaa.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan ottamisalueen pinta-ala on 5,3 ha ja kaivualueen ala on 1,2 ha. Maa-aineksia on tarkoitus ottaa lupa-aikana 38 600 m3ktr. Suunniteltu ottamisalue kuuluu Leppikankaanselän tärkeään pohjavesialueeseen. Kyseessä on vanha soranottoalue, jolla on aiempaa soranottotoimintaa. Edellisen alueelle sijoittuva maa-ainesluvan voimassaolo on päättynyt marraskuussa 2015. Uutta maa-aineslupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Nykyisellä luvalla on tarkoitus päättää ottotoiminta kyseisellä kiinteistöllä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 17.2.-27.3.2023 välisenä aikana Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristötoimialan toimistossa, osoitteessa Loimijoentie 74.

Tämä kuulutus on julkaistu kaupungin verkkosivuilla 17.2.2023. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on oikeus tehdä asiasta muistutus. Muilla on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena viimeistään 27.3.2023 kello 15.00 osoitteella Loimaan kaupunki, Tekniikka ja ympäristötoimiala, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto