20.9.2022

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta

Veljekset Salonen Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Loimaan kaupungin Ysisora -nimiselle tilalle kiinteistöllä 430-477-5-198.

Alue sijoittuu Vt 9:n välittömään läheisyyteen Mellilän alueelle. Lähin asumiskäytössä oleva kiinteistö on n 260 m päässä ottamisalueesta. Maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan ottamisalueen pinta-ala on 0,96 ha. Suunnitelma-alue kuuluu 5,713 hehtaarin alueeseen, jolla on aiemmin ollut ottamistoimintaa. Ottamistoiminta on ollut tauolla useamman vuoden ajan. Suunnitelma-alueen ympäristö on pääosin mäntyvaltaista metsämaata ja vanhaa soranottoaluetta. Alue sijoittuu 1 lk pohjavesialueille. Alueella ei ole merkittäviä maisemallisia- tai luontoarvoja.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 20.9.- 19.10.2022 välisenä aikana Loimaan kaupungin teknisen ja ympäristöpalveluiden toimistossa, osoitteessa Loimijoentie 74.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on oikeus tehdä asiasta muistutus. Muilla on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena viimeistään 19.10.2022 kello 15.00 osoitteella Loimaan kaupunki, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Loimaalla 19.9.2022

Elinympäristölautakunnan lupajaosto