29.6.2022

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta

Egstone Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Loimaan kaupungin Kankareen kylään, Koivula (RNo 5:2) -nimiselle tilalle, kiinteistöllä 430-458-0005-0002.

Alue sijaitsee Koskenraitin itäpuolella, noin kilometrin etäisyydellä siitä. Alueen nimi on Paunanmäki. Maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan ottamisalueen pinta-ala on 0,6 ha. Suunnitelma-alue on sammalen ja jäkälän peittämää kalliota, alueella kasvaa mäntytaimikkoa. Suunnitelma-alue kuuluu 1,0 hehtaarin alueeseen, jolla on aiemmin ollut ottamistoimintaa. Alueen aiempi maa-aineksen ottamislupa on päättynyt 2021. Suunnitelma-alueen ympäristö on pääosin metsämaata.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 30.6. – 1.8.2022 välisenä aikana Loimaan kaupungin teknisen ja ympäristöpalveluiden toimistossa, osoitteessa Loimijoentie 74.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on oikeus tehdä asiasta muistutus. Muilla on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena viimeistään 1.8.2022 kello 15.00 osoitteella Loimaan kaupunki, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Loimaalla 29.6.2022

Elinympäristölautakunnan lupajaosto