29.3.2022

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta

Matti ja Erkki Kulonen hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Loimaan kaupungin Metsämaan kylään kiinteistöille 430-442-2-118 ja 430-442-2-117.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan ottamisalueen pinta-ala on 5,5 ha. Suunniteltu ottamisalue kuuluu Leppikankaanselkään. Alueella on tehty maa-ainesten ottoa myös aiemmin. Edellisen maa-ainesluvan voimassaolo päättyi elokuussa 2021.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 30.3.-29.4.2022 välisenä aikana Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristötoimialan toimistossa, osoitteessa Loimijoentie 74.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on oikeus tehdä asiasta muistutus. Muilla on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena viimeistään 29.4.2022 kello 15.00 osoitteella Loimaan kaupunki, Tekniikka ja ympäristötoimiala, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto