31.5.2021

Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta asiassa dnro: ESAVI/23829/2020 / Deitan Oy

Deitan Oy / Kurkisuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Loimaa

Ilmoitus päätöksestä