Strategiat ja kehittäminen

Loimaan kaupungin strategia 2019-2021

Strategia on kunnan tiekartta tulevaisuuteen. Se kertoo millaisen haluamme kaupunkimme olevan tulevaisuudessa. Strategia perustuu valtuuston päättämille kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteille. Strategialla ohjataan muita toiminta- ja palvelustrategioita, suunnittelua ja päätöksentekoa.

Loimaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.1.2019 kokouksessaan Loimaa strategian vuosille 2019-2021.

Loimaan strategia on perusta kaupungin johtamiselle. Loimaan uusi strategia 2020 -luvulle antaa meille työvälineen tulevaisuuteen ja avaimet löytää omat vahvuudet luoda rohkeasti uutta elinvoimaista Loimaata. Loimaan strategia on tehty yhdessä kaupungin henkilöstön, asukkaiden, järjestöjen, kylien, nuorten, seniorien, yritysten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

LOIMAALLA KASVAMME YHDESSÄ – KASVA KANSSAMME

Strategia muodostuu visiosta, arvoista ja kolmesta ulottuvuudesta ja niiden alle linjatuista tavoitteista seuraavasti:

Loimaa on VETOVOIMAA

  • Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus
  • Loimaa on yritysmyönteinen
  • Loimaa on aktiivinen viestijä ja markkinoija

Loimaa on PITOVOIMAA

  • Loimaa on työpaikkatarjonnaltaan monipuolinen ja hyvät mahdollisuudet yrittämiselle takaavat kaupungin kehityksen, vireyden ja kasvun
  • Loimaa on turvallinen asuinympäristö
  • Loimaa on yhtenäinen ja osallistuva

Loimaa on HYVINVOIVAA

  • Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki
  • Loimaalla on sujuvat palvelut
  • Loimaalla et ole yksin

Loimaan kaupungin strategiaa valmisteltiin vuoden 2018 aikana. Pohjatyö aloitettiin nykytila-analyysien vahvuuksien, mahdollisuuksien, uhkien ja heikkouksien arvioinnilla. Arvio perustuu muun muassa Loimaan omaan elinvoima- ja muuttoliikeanalyyseihin, palvelututkimuksiin sekä laajempiin seutukaupunkien yhteisiin selvityksiin.

Strategiaan liittyen kuntalaisille on toteutettu avoin kysely. Kyselyn lisäksi on kuultu ja osallistettu muita eri kohderyhmiä. Strategiatyöhön liittyen oli myös mahdollista antaa palautetta.

Yhteistyökumppanina Loimaa Strategia 2020 -työssä oli Hallintoakatemia.

Varsinais-Suomen maakuntastrategia ja liikennestrategia

Koko maakuntaa koskevat strategiat ja vastaavat vaikuttavat Loimaan kaupungin toimintaan. Keskeisimpiä ovat Varsinais-Suomen maakuntastrategia ja maakunnan liikennejärjestelmästrategia.

Loimaan muutos-työryhmän raportti osana kaupungin kehittämistä

Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä teki 27.4.2020 valtuustoaloitteen, jonka mukaan työryhmään valittavien tehtäväksi annettiin arvioida koronaepidemiasta johtuvan muuttuvan tilanteen vaikutuksia Loimaan kaupungille sekä valmistella toimenpide-esityksiä, joilla vahvistetaan mahdollisia positiivisia vaikutuksia sekä hillitään negatiivisia taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia.

Työryhmä keskittyi työssään asuminen-, elinkeinot- ja koulutustarpeet -teemoihin. Kutakin teemaa sovittiin tarkasteltavaksi erityisesti väestömuutoksen vaikutusten, ympäristövaikutusten ja resilienssi eli oma joustavuuskyky tunnistaen.  Työryhmä työskenteli elo-joulukuun 2020 aikana kuulemalla ja keskustelemalla eri asiantuntijoiden kanssa eri teemoista työpajoissa.

Muutostyöryhmän raportin lopputuloksena toimenpide-esityksiä syntyi yhteensä 15. Toimenpiteet on esitelty erillisessä raportissa. Toimenpiteille asetetaan vielä aikataulut ja tavoitteet. Lisäksi toimenpiteiden jatkovalmistelua ja toteutusta sekä toteutumista, tuloksia ja vaikuttavuutta tullaan seuraamaan ja arvioimaan. Työryhmä esittää kaupunginhallitukselle, että vastaavanlainen työryhmätyöskentely tulisi toteuttaa kaupungin strategiaa laadittaessa.