Osallisuus päätöksenteossa

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on useita mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kotikuntansa asioihin sekä esittää mielipiteensä ja ehdotuksensa kaupungin virkamiehille ja päättäjille. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Kuntalaisten tärkeimmät osallistumiskanavat ovat:

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää järjestämällä esimerkiksi keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja, selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa ja valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin. Kuntalaisten osallisuutta päätöksenteossa voidaan tukea myös tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun, suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa ja tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua.

Suora osallistuminen on saanut 2000–luvulla myös uusia kuntalaisia voimaannuttavia muotoja. Sellaisiksi lasketaan esimerkiksi yhteisösuunnittelu, visiointi, fokusryhmätyöskentely, asiakasraadit ja kuntalaisfoorumeihin osallistuminen.