Suunnittelualue
Loimaan keskustan eteläpuolella sijaitseva Eteläkaaren ja Turuntien välinen asemakaavan suunnittelualue on pääosin maa- ja metsätalousmaata ja Turuntien varrella on asuinrakennuskantaa. Alue on osin yksityisomistuksessa ja osin kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan pääasialliset tavoitteet

  • Toteuttaa tarkoituksenmukainen liikenneyhteys yhdistämään vt9:n ja Turuntien liikenteen, jolla parannetaan saavutettavuutta Suopellon teollisuus- ja asuinalueille sekä yleiskaavassa osoitetuille yhdyskuntarakenteen laajenemisalueille tulevaisuuden suunnittelua varten.
  • Suunnittelussa huomioidaan luontoarvot.
  • Osoitetaan suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaiset yhteyteen tukeutuvat tontit (mm. yritystoiminta).

Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 11.3.2020 alkaen ja siitä pyydetään palautetta pidemmällä nähtävilläolojajalla 18.5.2020 mennessä, jotta palaute voidaan ottaa huomioon luonnoksen laadinnassa.
Nähtäviläoloajan kuulutus

Valmistelumateriaalit:
Osallistumis- ja arviointisuunnotelma, 24.2.2020
Eteläkaaren jatkeen yleissuunnitelma, kolme alustavaa vaihtoehtoista linjausta, 18.11.2018.

Liito-oravan esiintyminen Loimaan kaupungin Eteläkaaren yleissuunnitelma-alueella, Tmi Jyrki Lehtinen, 29.5.2019. (Nähtävillä Tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipisteessä: Loimijoentie 74, Alastaro)


Liito-oravan esiintyminen Loimaan keskustaajaman länsi- ja eteläosissa, Tmi Jyrki Lehtinen, 23.6.2019. (Nähtävillä Tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipisteessä: Loimijoentie 74, Alastaro)

Loimaan kaavoitus, 3.3.2020

Yhdystievaraus Eteläkaaresta Turuntielle

Luonnosvaihe:

Kaavan luonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 4.9.2020-5.10.2020.

Kuulutus
Luonnos, 24.8.2020
Selostus 24.8., liitteet 1 (OAS),3,4,7,8
Liitteet 5-6 ovat nähtävillä Tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipisteessä: Loimijoentie 74, Alastaro.

Ehdotusvaihe:

Kaavan ehdotus ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 24.3.-26.4.2021.

Kuulutus, ak 0620 ehdotus

Kaavakartta, Ak 0620 ehdotus, 24.2.2021

Kaavaselostus, ehdotus, Ak 0620 24.2.2021

Liite 1 – OAS, tark. 24.2.2021
Liite 2 – Asemakaavan seurantalomake
Liite 3 – Vastineraportti
Liite 4 – Havainnekartta 24.2.2021

Liite 7, Eteläkaaren jatkeen yleissuunnitelma, 18.11.2018.
Liite 8, Liikenneverkkokartta 24.3.2020
Liite 9 – Liikennemeluselvitys AK 0620
Muistio, von 7.5.2020

Liitteet 5-6 ovat nähtävillä Tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipisteessä: Loimijoentie 74, Alastaro.


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 27.9.2021. Kaava ei ole vielä lainvoimainen. Hyväksytyt materiaalit löytyvät kaupungin esityslistat- ja pöytäkirjat -sivuilta.