Noin 4,4 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan itäpuolella. Alue rajautuu etelässä Loimijokeen, idässä metsäsaarekkeeseen ja yksittäiseen rakennuspaikkaan, pohjoisessa Sieppalantiehen ja lännessä Sieppalankadun varren asuinalueeseen. Alue on pääosin avointa peltoa. Kaava-alueen luoteisosassa on kaksi olemassa olevaa asuinrakennusta pihapiireineen.

Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Sieppalankadun varren asuinaluetta itään päin. Tämä lisäisi Loimijoen läheisyydessä sijaitsevien pientalotonttien tarjontaa.

Aloitus- ja luonnosvaihe

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos olivat nähtävillä 27.6.-19.8.2019 välisen ajan. Kaavatoimikunta linjasi kokouksessaan 23.10.2019 suunnittelua jatkettavan siten, että Sieppalankatu suunnitellaan päättyväksi kaduksi laajentuvalle asuinalueelle, eikä sitä yhdistetä Sieppalantien ajoneuvoliikenteen käyttöön.

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 15.1.-15.2.2021

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 21.6.2021. Kaava ei ole vielä lainvoimainen. Hyväksytyt materiaalit löytyvät kaupungin esityslistat- ja pöytäkirjat -sivuilta.

Kaavasta on jätetty valitus Turun hallinto-oikeuteen.