Ajankohtaista rakennusvalvonnassa

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointi

(30.1.2019)  

Loimaan rakennusvalvonta muistuttaa kiinteistönomistajia:

Laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista (300/2015) velvoittaa rakennuksen omistajaa huolehtimaan, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta.

Arviointi kohdistuu rakennuksiin, joissa oleskelee paljon ihmisiä ja myös maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojiin. Laajarunkoisella rakennuksen osalla tarkoitetaan kerrosalaltaan vähintään 1 000 neliömetrin suuruista osaa, jonka tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä tai paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli vähintään 15 metriä

Laki sisältää säännökset arvioinnin sisällöstä sekä arvioinnista annettavasta todistuksesta. Arviointitodistus ja ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä pyynnöstä viranomaiselle, mutta sitä ei tarvitse toimittaa rakennusvalvontaan kuin erikseen pyydettäessä.

Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitu viimeistään neljän vuoden kuluttua lain voimaantulosta eli 1.4.2019 mennessä jos rakennuksen rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot. Rakennuksissa joiden suunnittelusta tai rakentamisesta ovat vastanneet toisistaan riippuvaiset tahot tai on vastannut runkotoimittajasta riippuvainen taho, rakenteellinen turvallisuus tuli arvioida viimeistään kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta eli 1.4.2017 mennessä.

Laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 166§

Uuden rakennusjärjestyksen voimaantulo

(1.12.2017)

Kaupunginvaltuuston hyväksymä uusittu rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.10.2017.

Rakennusjärjestys on saatavissa kaupungin verkkosivuilta.

Loimaa sähköistää rakennuslupa-asioinnin

(18.5.2017)

LUPAPISTE ON UUSI LUVANHAKEMISEN PAIKKA KAIKILLE RAKENTAMISEN TAHOILLE

Loimaan kaupungin rakennusvalvonta on ottanut käyttöön rakentamisen lupakäsittelyjä tehostavan sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Luvanhakijat ovat jo aikaisemmin voineet lähettää rakentamiseen liittyviä neuvontapyyntöjä palvelun kautta, mutta nyt eri rakennushankkeet voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille.

Loimaa on ottanut Lupapisteen käyttöön 18.5.2017 alkaen. Palvelu kokoaa rakennuslupien kanssa toimivat eri tahot yhteiseen osoitteeseen ja mahdollistaa neuvonnan, luvanhaun ja viranomaisasioinnin hoitamisen sähköisesti. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.

Rakennushankkeet voidaan valmistella palvelussa käsittelyvalmiiksi yhteistyössä viranomaisten kanssa. Hakemukset ja aineistot välittyvät sähköisesti suoraan kunnan järjestelmiin, eikä niitä tarvitse erikseen toimittaa paperisina monille eri tahoille.

Päätöksen jälkeen myös rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Palvelussa hakija voi seurata lupien etenemistä ja nähdä muiden osapuolten, kuten viranomaisen, suunnittelijoiden tai muiden hankkeen osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti.

UUSI PALVELU NOPEUTTAA LUPAKÄSITTELYÄ

Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen ja palvelu toimii myös sähköisenä neuvontapyyntökanavana. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisen käyttökerran yhteydessä pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

”Palvelu kattaa rakennushankkeen koko elinkaaren ensimmäisestä neuvontapyynnöstä tai kontaktista hankkeen valmistumiseen saakka, olipa kyse sitten parvekkeen lasituksesta tai kauppakeskuksen rakentamisesta”, kertoo Jani Muhonen Lupapiste-palvelua tuottavasta Evolta Oy:stä.

”Lupapiste ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta sekä tekemään hakemuksen tai ilmoituksen valitun toimenpiteen pohjalta. Esimerkiksi kiinteistön tiedot saadaan helposti neuvontapyyntöön tai lupahakemukseen palvelun paikkatietojen avulla. Palvelu helpottaa myös kunnan viranomaisen sähköpostiruuhkaa ja vähentää puhelinneuvonnan tarvetta. Näin lupakäsittelyt nopeutuvat ja sujuvoituvat”, Muhonen toteaa.

Lupapiste tuo kunnille kustannus- ja resurssisäästöjä vapauttaen henkilöstöä muihin asiantuntijatehtäviin. Lupapiste ei poista perinteistä paperilla asiointia tai mahdollisuutta kohdata viranomaista kasvokkain, mutta tavoitteena on tarjota niin toimiva ja hyvä asiointikanava, että kaikki osapuolet suosisivat jatkossa sähköistä palvelua. Palvelun tilaaja on Ympäristöministeriö ja sen toteuttaa digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Evolta.

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivalta siirtyi 1.4.2016 kokonaan kunnille     

(8.4.2016)

Lain muutos tarkoittaa, että aikaisemmin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY- keskus) toimivaltaan kuuluneet poikkeamisasiat ratkaistaan jatkossa kunnassa.

Kunnille siirtyvät lain muutoksella poikkeamishakemukset seuraavissa asioissa:

  • Uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueella, jolla ei ole voimassa MRL 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa
  • Vähäistä suurempi poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta tontti- tai rakennuspaikkakohtaisesta kokonaisrakennusoikeudesta taikka vähäistä suuremman rakennusoikeuden osoittamisesta alueelle, jolle asemakaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeutta
  • Poikkeaminen rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä
  • Poikkeaminen MRL:n 53 §:n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta siirtyvät kunnille.

Alueellinen poikkeamistoimivalta, jonka soveltamisalaa on laajennettu koskemaan myös asemakaava-alueella olemassa olevan liike- tai toimistorakennuksen tilojen muuttamista asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön, siirtyi myös kunnille.

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuus

( 2.6.2015)

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointia koskeva laki (300/215) on hyväksytty.

Lain mukaan rakennuksen omistajalla on velvollisuus huolehtia, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta. Laki koskee rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen lain voimaantuloa.

Arviointi kohdistuu rakennuksiin, joissa oleskelee paljon ihmisiä. Arviointivelvollisuus kohdistuu lisäksi maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojiin. Laki sisältää säännökset arvioinnin sisällöstä sekä arvioinnista annettavasta todistuksesta. Laajarunkoisella rakennuksen osalla tarkoitetaan kerrosalaltaan vähintään 1 000 neliömetrin suuruista osaa, jonka tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä tai paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli vähintään 15 metriä. Arviointitodistus ja ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä pyynnöstä viranomaiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 i § ja 166 § (301/215) muutettiin samassa yhteydessä siten, että sen käyttö- ja huolto-ohjetta koskevaan pykälään lisätään informatiivinen viittaus erityissääntelyyn. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain rakennuksen kunnossapitoa koskevaan pykälään lisätään uusi momentti rakennuksen omistajan yleisestä velvollisuudesta seurata rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa. Lait tulivat voimaan 1.4.2015.

Laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista

Maankäyttö- ja rakennuslaki 166§

Ilmoitus verottajalle

(2.6.2015)

Rakennusluvan varaisista töistä on 1.7.2014 alkaen ilmoitettava verottajalle ennen loppukatselmusta. Loppukatselmuksessa esitetään verottajalta saatu todistus tehdystä ilmoituksesta.

Linkki verohallinnon sivulle (kotitaloudet)