Kuulutuksia

Tekninen johtaja on 17.5.2018 hyväksynyt Loimaan kaupungin 6(Suopelto) kaupunginosan korttelin 95 tonttijaon muutoksen.


Loimaalla 23. päivänä toukokuuta 2018

Loimaan kaupungin mittaustoimi

KUULUTUS

Liikennevirasto on 27.4.2018 hyväksynyt päätöksellään LIVI/8980/04.01.01/2017 tiesuunnitelman Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittymän parantaminen sekä Lammenpuiston alikulkukäytävän ja siihen liittyvien jalankulku- ja pyöräteiden rakentaminen, Loimaa.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 30 päivää 17.5.-17.6.2018 Loimaan kaupungin tekniset ja ympäristöpalvelut -toimipisteessä, osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO. (Maantielaki 103 §)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Timo Bäcklund puh. 0295 022 782

Loimaalla 15.5.2018

Loimaan kaupunki

Noin 9 km2 suuruinen suunnittelualue sijaitsee Niinijoen kylän keskustassa. Suunnittelualue rajautuu noin 1,5 km säteelle Niinijoen kyläkoulusta, rajaus tarkentuu työn edetessä. Kaavan tavoitteena on löytää päi-väkodin ja kyläkoulun läheisyydestä mahdollisia asuinpientalojen rakennuspaikkoja. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin sitä voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 44§ ja 72§). Yleiskaava mahdollistaa rakentamisen kylän rakenteen kannalta edullisille paikoille ja parantaa näin kylän elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Tavoitteena on myös monipuolistaa Loimaan kaupungin rakennus-paikkavaihtoehtoja.

Osayleiskaavan, MRL 63 §:n tarkoittama, osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.5. – 15.6.2018 Tekniikka ja ympäristö –toimialan virastossa osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro, sekä kaupungin kotisivuilla http://loimaa.fi/Niinijoki.

Aloitusvaiheen yleisötilaisuus pidetään Niinijoen koululla 29.5.2018 klo 17:00.

Mahdolliset huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan viimeistään 15.6.2018 klo 15.00 mennessä, osoitteeseen Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai kaupungintalolle (Kauppa-lankatu 3, 32201 Loimaa) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi.

Loimaalla 15.5.2018

Loimaan kaavoitus

Kaupunginvaltuusto päätti julkaista kaupungin ilmoitukset vuonna
2018 kaupungin verkkosivuilla www.loimaa.fi ja tarvittaessa
Loimaan Lehti nimisessä sanomalehdessä. 

Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja
rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion
alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään
nähtävänä ilmoitustaululla. 


Loimaalla 19. päivänä helmikuuta 2018 

KAUPUNGINHALLITUS
 
Kaupunginvirasto pidetään avoinna vuonna 2018 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Sosiaalitoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 13.00, muina aikoina asiakaskäynnit hoidetaan ajanvarauksella.

Kaupunginvirasto pidetään suljettuna ajalla 2. – 20.7. ja 27. – 31.12.2018, johon ajanjaksoon henkilöstön vuosilomat pääsääntöisesti keskitetään.


Loimaalla 19. päivänä helmikuuta 2018

KAUPUNGINHALLITUS
 
Tekninen lautakunta on 24.5.2016 vahvistanut Nahinlahden alueen luovutushinnat.

Asuntotontteja (AO ja AP) ilmoitetaan myytäväksi.

a) korttelit 33-35 (AO) 8 €/m2
b) kortteli 36 (AO) 12 €/m2
c) kortteli 37 (AP) 12 €/m2

Aluekartta

Tonttien luovutuksen hoitaa Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristökeskus, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Tonttien varauksia otetaan vastaan 14.6.2016 klo 9.00 lähtien.
Varausmaksu on 70 €.

Mikäli samana päivänä tulee tonttiin useita varauksia, ratkaistaan hakemusjärjestys arvalla.

Loimaalla 9.6.2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA